Deficit

Termin deficit je latinskog porekla i potiče od latinske reči deficere, koja u prevodu znači -nedostatak nečega, manjak u kasi, manjak na računu, manjak nečega na raspolaganju u odnosu na potrebe i slično i suprotna je od pojma suficit. U praksi, ovaj termin najšire polje primene ima u oblasti ekonomije, odnosno u finansijskoj sferi, da bi se označio manjak prihoda u odnosu na rashode, manji iznos u nekom računu, razliku u troškovima u odnosu na prihode, posmatrano na nivou perioda praćenja, koji može biti različit.

Sistematizovani spisak planiranih prihoda i rashoda naziva se budžet. Po svojoj suštini, budžet je finansijski plan države odnosno lokalne zajednice, s’ tim da se obavezno sačinjava i za pravna lica, direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava države. Takozvanu prihodnu stranu budžeta čine obavezni, zakonom propisani, prihodi kao što su: razne takse, porezi, prihodi od naplaćenih kazni, kamata, prodaje javne svojine i slično. Na rashodnoj strani budžeta klasifikovani su državni organi i organizacije odnosno državne institucije – nosioci rashoda (skupština, sudovi, ministarstva i drugi, zakonom propisani korisnici budžetskih sredstava), s’ tim što na rashodnoj strani postoji i klasifikacija po ekonomskim funkcijama (sredstva na ime materijalnih troškova, plata i socijalnih davanja zaposlenih, investicija, subvencija, sredstva namenjena za otplatu dugova, sredstva budžetske rezerve i drugo).

Neravnoteža između ukupnih prihoda odnosno primanja i ukupnih rashoda – izdataka budžeta jedne države ili jedinice lokalne uprave može se iskazati kao budžetski suficit ili budžetski deficit. Budžetski deficit je mnogo češća pojava od budžetskog suficita. Budžetski deficit nastaje u situacijama kada su rashodi odnosno izdaci, veći od prihoda odnosno primanja, tako da država ili jedinica lokalne uprave nije u mogućnosti da isfinansira rashode, planirane u budžetu. U takvim situacijama neophodno je pribegavati merama štednje, odnosno aktivirati mehanizme za smanjivanje rashoda, kroz povećanje naplate prihoda – poreza ili eventualno zaduživanje.

Budžetski deficit deluje nepovoljno po privredu jedne države. Najpre, zato što nužno izaziva veće poresko opterećenje u budućnosti koje, sa svoje strane, ima za posledicu smanjivanje stope privrednog rasta. Dalje, usled budžetskog deficita dolazi do inflatornog pritiska odnosno nestabilnosti cena, a prirodna posledica svega je pad kreditnog rejtinga države u međunarodnim finansijskim relacijama, što je od bitnog uticaja na poskupljenje servisiranja duga. Naime, ako se budžetski deficit ne pokrije u toku budžetske godine u kojoj je nastao, isti se pridružuje javnom dugu jedne države.

U prenosnom, metaforičnom značenju, termin deficit ima široku primenu. Tako se govori o deficitarnoj porodici, sa značenjem – nepotpuna porodica; emocionalnoj deficitarnosti – da bi se označila osoba sa manjkom emocija; socijalno deficitarnoj osobi, u smislu – asocijalne osobe i brojna druga značenja.


Sponzorisano:

Slične definicije