Permutovati

Permutovati je pojam u glagolskom obliku, latinskog porekla, nastao od latinske reči permutation i u bukvalnom prevodu znači: promeniti, zameniti, premeštati. Generalno, permutovati je pojam koji se koristi kada se govori o zameni dva mesta. Sa druge strane, kada se opisuje osoba koja je zamenjiva ili premestljiva, kaže se da je permutabilna.

Sam pojam se koristi u mnogim prirodnim i društvenim naukama. Permutacija može postojati: u matematici, u lingvistici i u muzici.

U matematici, kao prirodnoj nauci, permutacija se koristi u delu kombinatorike, a podrazumeva niz koji sadrži svaki element datog konačnog skupa samo jednom. U kombinatorici se permutacija sagledava i na tradicionalniji način, u kome permutacija podrazumeva one nizove kod kojih se svaki element pojavljuje najviše jednom, ali ne moraju svi elementi iz skupa da budu iskorišćeni. U slučaju teorije grupa, permutacija se definiše u vidu bijekcije iz konačnog skupa u samog sebe.

U lingvistici, permutacija podrazumeva postupak koji je sastavljen od toga da se izmeni redosled susednih elemenata u određenoj lingvističkoj strukturi, kao što su – permutacija slova, glasova, reči itd.). Permutacija u lingvistici predstavlja premeštanje nekog člana (reči) u rečenici, a da rečenica zato ne promeni svoje osnovno značenje. U odnosu na komutaciju (zamena elemenata među elementima koji se na istoj tački u rečenici isključuju, kada dolazi do promene značenja), u permutaciji je izmena dva člana govornog niza, uglavnom među leksičkim elementima, rečima.

Takođe, u svakodnevnoj korespodenciji, kako privatnoj, tako i poslovnoj, pisanoj i kucanoj, često dolazi do grešaka i do permutovanja slova. Kada se obavlja kucanje na tastaturi računara, ili se pak piše, dešavaju se greške u vidu zamena slova, kao na primer umesto “taj”, obično se greši i piše / kuca – “tja”.


Sponzorisano:

Slične definicije