Dublet

Dublet je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči doublet, što se prevodi kao – “dva primerka iste stvari u nekoj određenoj zbirci”, a generalno takođe podrazumeva – dva ista primerka. U zavisnosti od konteksta u kojem se upotrebljava, ovaj pojam ima višestruka značenja, ali se sva ta značenja vezuju za nešto što je dvostruko ili duplo.

U lingvistici srpskog jezika postoje forme dubleta koje označavaju reči istog korena, koje su iste po značenju, a vrlo malo se razlikuju po zvučnosti, tj. po glasovnom sklopu. Postoje fonetski dubleti i oni predstavljaju dva lika iste reči koja se razlikuju po pojedinim rečima, kao na primer: deca – djeca, pesma – pjesma, buha – buva, opština – općina, sveštenik – svećenik, snaha – snaja i slično.

Leksički dubleti predstavljaju različite reči sa istim značenjem, to su ustvari sinonimi kao na primer: kino – bioskop, vek – stoleće, talas – val, fabrika – tvornica, mašina – stroj, hleb – kruh i slično. U leksičke dublete spadaju i pozajmljenice i reči istog značenja, kao što su na primer: geografija – zemljopis, eksperiment – ogled, konsonanta – suglasnik i slično, kao i forme reči dva lika koji se razlikuju po nastavcima padeža, kao što su na primer: pevačem – pevačom, mlazevi – mlazovi, putem – putom i slično.

U muzici pojam dublet se objašnjava kao orguljski registar koji je za oktavu viši od principala.

U lovu se termin dubleta upotrebljava kada objašnjava ubijanje dve životinje, tako što se ubijaju i umiru jedna za drugom.

Takođe, dublet može predstavljati i vrstu karanfila koji je specifičan po tome što na svojim laticama ima pruge drugačije boje od osnovne boje cveta.

Za lažni dragi kamen isto se upotrebljava pomenuti izraz, koji podrazumeva dupli kamen od kristala.


Sponzorisano:

Slične definicije