Alkalni metali

Alkalni metali su pojam koji potiče od reči algili, koja u prevodu znači – biljni pepeo. Alkalni metali predstavljaju specifičnu grupu metala. To su metali male težine koje voda rastvara i na sobnoj temperaturi, i tu spadaju kalijum (K), litijum (Li), natrijum (Na) itd.

Svi hemijski elementi ove grupe imaju osobine običnih metala: metalni sjaj, termalnu provodljivost, mekoću i nisku tačku topljenja. U grupu alkalnih metala spadaju i rubidijum (Rb), cezijum (Cs) i francijum (Fr).

Specifično kod alkalnih metala je da njihovi joni u dodiru sa plamenom daju razne boje, tako da natrijum daje žutu, kalijum ljubičastu, a litijum stvara crvenu boju.

Alkalni metali lako oksidiraju i nemoguće ih je naći u prirodi, u svom elementarnom stanju. Alkalni metali se mogu sresti i u obliku mineralnih naslaga (kao na primer – NaCl), i nalaze se ispod Zemljine površine.

Najčešći alkalni metali su natrijum i kalijum, dok se litijum ređe sreće. Vrednost oksidacionog broja u jedinjenjima jonske prirode iznosi +1, i alkalni metali grade jednovalentne bezbojne katjone.

Sa stanovišta hemijskog ponašanja, alkalni metali čine grupu međusobno najsličnijih elemenata. Naime, energija jonizacije opada kako se povećava atomski broj. Prva jonizacija energije je vrlo niska. Alkalne metale karakterišu najniže vrednosti za koeficijente elektronegativnosti. Sa stanovišta redokspotencijala, alkalni metali predstavljaju najreaktivnije metale i najjača redukciona sredstva.

Alkalni metali u prirodi su prisutni samo u obliku jedinjenja, u vidu sastava silikata i alumosilikata.

Jedinjenja natrijuma i kalijuma su vrlo rasprostranjena, dok se jedinjenja ostalih alkalnih metala su prisutna u malim količinama.

Najviše su rasprostranjena jedinjenja natrijuma i gotovo da nema supstance bez tragova natrijuma. Natrijum je najviše prisutan u alumosilikatima, kamenoj soli, čilskoj šalitri i kriolitu.

Kalijuma u Zemljanoj kori ima znatno manje nego što ima natrijuma, i najviše je prisutan u obliku silikata iz kojih ga biljke ne mogu uzimati i pored toga što je veoma značajan za njih. Litijum je prisutan u nekim silikatima i fosfatima, a rubidijum i cezijum se nalaze u alumosilikatima i prirodnim ležištima kalijumovih jedinjenja.


Sponzorisano:

Slične definicije