Agenda

Agenda je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči agere, što u prevodu znači – činiti, tako da se ovaj pojam može prevesti kao – “ono što treba učiniti”.

Agenda predstavlja listu poslova koje treba obaviti, podsetnik ili notes sa takvom listom. Takođe, agenda je i beležnica u koju se unose beleške o poslovima koje je potrebno obaviti, kao i raspored ili program određenog skupa, kongresa, simpozijuma, kursa, predavanja i slično.

U hrišćanstvu, agenda je predstavljala celokupni čin bogosluženja (u vreme ranog hrišćanskog doba). Srednji vek, agendu tumači kao misu i katoličku knjigu liturgije (kasnije nazvanu – ritual). U crkvi evangelista, agenda predstavlja priručnik koji sadrži propisane molitve.

U praksi birokratije, agenda predstavlja beležnicu (notes) sa datumima i satima u koju se unosio popis poslova koje je bilo potrebno uraditi. Agenda se tumači i kao sadržaj sastanaka, odnosno obuhvata teme koje će se razmatrati.

Agenda 2000

Agenda 2000 predstavlja naziv za reformski dokument, kojeg je 1997. godine objavila Evropska unija, a osvojilo ga Evropsko veće, na sastanku u Berlinu, 1999. godine. Cilj ovog dokumenta je jačanje politika i pripreme Evropske unije za proširenje na zemlje Centralne i Istočne Evrope, Maltu i Kipar. Ovaj reformski dokument se naziva još i – “Berlinski paket” ili “Manifest promena”.

Agenda 2000 se sastoji iz tri dela:

  1. “Jača i uspešnija Unija” (glavni dokument Evropske komisije),
  2. Izveštaj Komisije o funkcionisanju postojećeg sistema finansiranja i
  3. Zaključci sa Berlinskog samita.

Prvi deo agende se sastoji od pitanja vezana za politiku Evropske unije, naročito ona koja se odnose na njeno funkcionisanje i ovaj deo sadrži i finansijski okvir obuhvatajući period od 2000. – 2006. godine. Drugi deo agende se predlaže jačanje strategije u formi uvođenja Pristupnog partnerstva i otvaranje mogućnosti učestvovanja u programima Zajednice. Treći deo agende sadrži studiju efekata proširenja na politike Evropske unije. Agenda 2000 sadrži i prilog u kojem se nalaze mišljenja Evropske komisije u vezi zahteva za članstvo tadašnjih država kandidatkinja.


Sponzorisano:

Slične definicije