Paragraf

Paragraf je pojam grčkog porekla i označava samostalni deo određenog pisanog diskusa koji se nalazi u koleraciji sa određenim pojmom, idejom, temom ili samim autorom. Takođe, paragraf predstavlja odeljak određenog teksta koji govori samo i isključivo o jednoj stvari i prezentuje jednu misao.

Paragraf počinje početkom i završetkom novog reda, pri čemu ne prelazi u novi pasus. Postoje slučajevi kada je novi red uvučen, a takođe se javlja i uvučeni deo i kada ne počinje novi red. Nekada se početak paragrafa obeležavao oznakom – “pilkrou”.

Paragrafi imaju strukturu koja u mnogome zavisi od načina pisanja. Svaki paragraf je napravljen na osnovu onoga što mu prethodi i uglavnom sadrži 4 – 8 rečenica, koje skupa čine paragrafsku celinu. U književnim tekstovima, odnosno u proznom paragrafu, paragraf ima apstraktnu strukturu i zavisi od autora ili dinamike dela teksta o kome se pripoveda. Po svojoj dužini, paragraf može biti iste dužine kao rečenica, a može se nalaziti i na više strana. Na primer, u štampanim udžbenicima, novi paragraf počinje sa uvučenim redom širine dva prsta i bez proreda (između paragrafa).

U jeziku za označavanje hiperteksta (HTML – Hyper Text Markup Language), paragraf se obeležava oznakom <p> (odnosi se na početak paragrafa) i </p> (odnosi se na kraj paragrafa). Oznaka se ne mora zatvoriti, je kada se ponovo oznaka otvori, počinje novi paragraf. Ovo važi samo za HTML, dok za XHTML paragraf mora biti zatvoren. U samom HTML je ipak preporučljivo zatvarati paragraf tag zbog olakšanog kasnijeg centriranja i formatiranja paragrafa.

Oznaka „enter“ predstavlja tzv. prekid, odnosno veliku belu prazninu u paragrafu, koja je nastala korišćenjem programa za pisanje. U velikom broju programa za pisanje (word processors, engl.), u novi red se prelazi automatski, a prilikom pritiska na taster „enter“ počinje novi paragraf.


Sponzorisano:

Slične definicije