Kontekst

Kontekst predstavlja pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči contextus, što u prevodu znači – određena veza, spoj reči ili smisao.

Pojam je ušao u upotrebu u mnogim jezicima u originalnom obliku pisanja i izgovoranja, kao i značenja.

Kontekst se kao pojam upotrebljava da označi smisao ili sadržaj nečega o čemu se govori, a odnosi se i na sadržaj određenog akta u celini. Prema definiciji, kontekst predstavlja govornu ili misaonu celinu kojoj pripada određena reč ili rečenica i na osnovu koje se određuje tačno značenje iznetog govora, odnosno rečenica.

U zavisnosti od samog konteksta, određene rečenice, reči, izrazi i pojmovi mogu imati različita značenja. Za primer se može uzet reč – uprava / upravljanje. Naime, političko upravljanje se odnosi i označava lokalnu zajednicu, političke stranke i slično, ali se upravljanje tumači i kao vođenje određenog posla, ustanove, škole i slično.

Kontekst organizacije

U oblastima i naukama koje se bave organizacijom, javlja se stručni termin – kontekst organizacije. Kontekst organizacije predstavlja spoj i smisao same organizacije koji je ustvari kontekst u kome organizacija posluje.

Na osnovu konteksta mogu se analizirati određeni poslovni rizici koji bi bili u mogućnosti da spasu organizaciju od potencijalnog neuspeha i stvorili se uslovi za poslovni uspeh i napredak u budućnosti.

Razlikuju se interni (unutrašnji) i eksterni (spoljašnji) kontekst. Interni kontekst jedne organizacije sam pristup menadžmenta, kao i odnos sa klijentima i ostalim stranama. Spoljašnji kontekst razmatra pitanja koja se bave kulturom, socijalnim odnosima, politikom, finansijama, tehnologijom, ekonomijom, konkurencijom, životnom sredinom, zahtevima tržišta itd. U zavisnosti od toga da li je organizacija lokalna, regionalna, internacionalna ili globala, menja se i sam njen kontekst.


Sponzorisano:

Slične definicije