Koordinator – značenje i definicija, koordinacija

Koordinator je imenica muškog roda, nastala od temina – koordinacija, koji potiče od latinske reči ordinare, a obuhvata organizovanje pravila i dovođenje pravila u određeni redosled.

Koordinator označava osobu koja usklađuje i organizuje rad više delatnosti ili više grupa ljudi. U svom opštem značenju, koordinacija podrazumeva vezu različitih ljudskih, društvenih, ekonomskih ili tehničkih procesa.

Koordinacija je usko vezana sa saradnjom, jer su oba pojma okrenuta određenom cilju. U koordinaciji su neophodne određene ljudske aktivnosti koje se međusobno dopunjuju i služe jedna drugoj. Koordinacijom ljudi se bave čak i neke od nauka, kao što su psihologija i neke od vrsta biheviorističkih nauka.

Koordinatori se javljaju u različitim sferama, kao što su industrija, transport, sport, a pojam koordinacije se javlja i u medicini. Pod pojmom koordinatora u industriji podrazumeva se osoba koja spaja resurse, radne resurse i radne snage u okviru resursa. On planira odgovarajuće aktivnosti i vodi računa o troškovima. U sektoru transporta, koordinator reguliše saobraćajne tokove svih učesnika u saobraćaju (pešaci, vozači motornih i šinskih vozila, biciklisti i sl.) i nadgleda i rukovodi funkcionisanjem čitavog transportnog sistema. Koordinator u sportu se vezuje za ulogu kapitena u grupnim sportovima i vodi organizaciju igre. U medicini, tačnije u fiziologiji, se termin koordinacije javlja u slučaju interakcije između malog mozga, mišića i nerava u stvaranju pokreta tela.

Termin koordinacije i koordinatora je najzastupljeniji u sferama građevinarstva i izrade projekata. Na fazi izrade projekta, koordinator za izvođenje radova vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se odlučuje o tehničkim i organizacionim rešenjima, u cilju planiranja faza radova koji treba da se izvedu, i procenjuje rokove potrebne za završetak radova. Takođe, koordinator nadgleda da li se sve radne aktivnosti pravilno izvode. Investitor projekta je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu određenog projekta. Koordinatori u izradi projekta su visoko kvalifikovane osobe, sa završenim fakultetom, odgovarajućom licencom i položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta.


Sponzorisano:

Slične definicije