Kenozoik

Kenozoik je pojam grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: kainos, koja znači – nov i zoe, koja znači – život, a podrazumeva geološku eru koja je počela pre 65 miliona godina i traje još uvek.

Ta era obuhvata vreme od kada su izumrli dinosaurusi i završila se era u kojoj je došlo do bitnih evolucijskih procesa (tzv. mezozoik). Drugi naziv za kenozoik je i „doba savana“, koje su se u tom periodu dosta razvijale.

Kenozoik obuhvata period kada je završeno ranije započeto formiranje kontinenta i kada se počinju razvijati sisari. Različite vrste sisara prvobitno naseljavaju more, a zatim i kopno.

Kontinenti su u tom periodu formirali svoj raspored kakav je ostao do današnjeg dana. U doba kenozoika je formirana današnja klima, a tada su se pojavili i prvi čovekoliki majmuni. Počela je i tzv. Kajkourška orogeneza koja i danas traje, a na osnovu ove orogeneze su nastali Alpi.

U periodu kenozoika, šume jednim svojim delom zamenjuju livade. Što se tiče kontinenata, Australija – Nova Gvineja se razdvojila od Gondvane koja je krećući se ka severu postala jugoistočna Azija. Antarktik se smestio na svoje današnje mesto oko Južnog pola. Atlantski okean se proširio, a pred sam kraj ere kenozoika, Južna Amerika se spojila sa Severnom Amerikom.

Kenozoik je podeljen u tri vremenska perioda:

  • paleogen
  • neogen
  • kvartar

Ovi periodi imaju svoje epohe, tako da se paleogen sastoji od epoha : paleocen, eocen i oligocen, a neogen je sastavljen od epoha: miocen, pliocen, pleistocen i holocen.

Eocen je karakterističan za razvoj sisara, ptice (gastornis i kelenken) i prvi kitovi.

Oligocen je karakterističan za razvoj nosoroga i kengura.

U periodu miocena razvili su se prvi veliki surlaši (platibelodon, amebelodon i gomfoterijum), prvi čovekoliki majmuni, prvi vombati i kenguri biljojedi.

Pliocen je karakterističan za nastanak prvih hominida, prvih hijena, vukova i foka.

Holocen je karakterističan za nastanak mamuta, ledenog doba, neadertalaca i homo sapiensa (što predstavlja našu vrstu, vrstu čoveka).

Nauka još uvek nije jasno utvrdila do kada će ovo doba da traje, ali se naučnici nose pretpostavkama da će trajati još oko 40 miliona godina.


Sponzorisano:

Slične definicije