Virman

Virman je termin francuskog porekla, nastao od francuske reči virement, što u prevodu znači  prenos, i predstavlja termin koji se upotrebljava u bankarskom poslovanju, a generalno podrazumeva – opšti nalog za prenos.

Virman se definiše kao bezgotovinski instrument platnog prometa i pomoću njega se vrši prenos sredstava sa računa na račun (nalogodavac – korisnik). Prema tzv. bankarskoj definiciji, virman predstavlja “isplatu, odnosno prenos budžetskog kredita jedne pozicije na drugu iz iste partije, ili sa jedne partije na drugu istog predračuna u banci”. Virman je, u stvari, isplata koja se vrši bez gotovine, odnosno samo knjiženjem.

Virman predstavlja uplatnicu za bezgotovinsko plaćanje, i u vezi sa tim, termin – “virmansko plaćanje” predstavlja situaciju kada fizičko lice vrši novčanu transakciju drugom licu (pravnom ili fizičkom), s’ tim što to ne radi novcem u gotovini. Virman, kao obrazac je propisan Zakonom o platnom prometu i Zakonom o platnim uslugama, gde je jasno utvrđena njegova forma (oblik, veličina i rubrike). V

irman se sastoji od sledećih obaveznih rubrika: platilac (fizičko ili pravno lice koje vrši bezgotovinsko plaćanje), svrha plaćanja, primalac (fizičko ili pravno lice kome se vrši uplata), šifra plaćanja, valuta, iznos, tekući račun platioca, poziv na broj zaduženja, tekući račun primaoca, poziv na broj odobrenja, potpis platioca, mesto i datum prijema virmana i valuta plaćanja, tj. datum kada će se virman realizovati.

Svaki virman se popunjava u dva primerka i banka ga realizuje. Službenik banke potpisuje virman stavljajući pečat i vraćajući platiocu prvi primerak, a drugi se zadržava u banci. Službenik banke je dužan da dnevno, na izvodu naznači sve virmane koje je primio tog dana. Izvod tekućeg računa predstavlja dokaz da je izvršeno pomenuto bezgotovinsko plaćanje. U kolokvijalnom govoru, virman se zove još i – “nalog za prenos”, kojim pravna lica daju nalog banci za prenos novčane transakcije, tj. potraživanja sa svog tekućeg računa u korist računa drugog pravnog lica.

Plaćanje virmanom, u današnje vreme, pripada grupi savremenog načina plaćanja, naročito brzim razvojem IT tehnologije, u koju spada i plaćanje putem interneta (on-line plaćanje) i izvršenja novčanih transakcija sa jednog na drugi tekući račun, bez odlaska u banku.


Sponzorisano:

Slične definicije