Tendencija

Tendencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči tendentia, koja u prevodu znači – težnja, a sam pojam podrazumeva težnju ka nečemu. Pojam tendencije se upotrebljava u situacijama kada se ima za cilj iskazivanje težnje za određenim ciljem ili u određenom pravcu.

Pojam tendencije se upotrebljava i u značenju sklonosti, smera, namere ili cilja. Kao primer može se navesti: “On ima tendenciju ka borilačkim veštinama”. U datom primeru, pojam tendencije je upotrebljen u značenju sklonosti. Na osnovu toga, može se zaključiti da pojam tendencije ima dvojako značenje (misli koja se dosledno sprovodi kroz određeno delo i smera kojim se kreće razvoj određene promene).

Ekonomija tendenciju vrlo često upotrebljava kao pojam, i to u situacijama kada se želi iskazati promena određene valute, odnosno sklonost cena ka rastu ili smanjenju. U ekonomiji se razlikuju dve vrste tendencije:

  1. Tendencija rasta cena i
  2. Tendencija pada cena.

Oblast ekonomije, turizam, takođe često koristi pojam tendencije u smislu razvoja turizma određene turističke destinacije, odnosno osnovama za promene u načinu upravljanja turističkim destinacijama. U okviru toga se obrađuju ključne tendencije u razvoju turizma, kao i tzv. megatrendovi na turističkom tržištu. Ukazuje se na brojnost i na uspostavljanje pojmova masovnog i alternativnog turizma. Takođe, ukazuje se i na značaj koncepta održivog razvoja turizma, na njegove principe i ciljeve, kao i na važnost pomenutog koncepta u odnosu na razvoj turističkih destinacija.

Tendencija se takođe može tumačiti i kao određena, često prikrivena misao, koja se provlači kroz neko delo ili izlaganje.

U statistici se tendencija koristi u terminu – centralna tendencija. Mere centralne tendencije u deskriptivnoj statistici predstavljaju najučestalije izračunavane mere. Pomenute mere opisuju rezultat u određenom skupu rezultata, koji mogu biti – središnji, najčešći ili prosečni rezultati. Te mere govore o vrednosti oko koje se grupišu rezultati određenog uzorka. U mere centralne tendencije spadaju: mod, medijana, aritmetička sredina, harmonijska sredina i geometrijska sredina.


Sponzorisano:

Slične definicije