Imerzija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči immersion, koja u prevodu znači – potapanje, uronjavanje, zagnjurivanje. Sam pojam imerzije se objašnjava kao specifična vrsta potapanja. Imerzija je prisutna…