Subvencija

Subvencija predstavlja termin latinskog porekla, nastao od latinske reči subventi, koja u prevodu znači – pomoć, pripomoć, a sam termin podrazumeva novčanu pomoć koju određena država daje institucijama od javnog značaja (na primer, državna pomoć u novcu za pozorišta, stručne škole, naučne i humanitarne ustanove i slično). Specifično kod subvencija je to što se one ne odnose na područja obaveznog obrazovanja, zdravstva, odbrane i sl.

Prema definiciji, subvencija predstavlja materijalnu, odnosno novčanu pomoć iz javnih fondova upućenu područjima od javnog interesa. Takođe, subvencije predstavljaju oblik finansijske pomoći koju određena država daje ustanovama i gazdinstvima za unapred određenu namenu, sa ciljem podsticanja proizvodnje, zaštite standard stanovništva i drugo. Pomenuta finansijska sredstva (novčana pomoć) se mogu koristiti isključivo za namenu za koju su planirana i ni za šta drugo. Subvencije se razlikuju prema sledećim kriterijumima: prema trajnosti, prema vrsti organizacije, prema izvoru sredstava i prema nameni. Prema trajnosti, subvencije se dele na:

  1. Subvencije sa određenom namenom i
  2. Stalne subvencije.

Prema vrsti organizacije, subvencije se dele na:

  1. Subvencije dodeljene privrednim gazdinstvima i
  2. Subvencije dodeljene neprivrednim gazdinstvima.

Prema izvoru sredstava, subvencije se dele na:

  1. Subvencije finanasirane iz budžeta i
  2. Suvencije finansirane iz različitih fondova.

Subvencije predstavljaju instrument ekonomske i socijalne politike, a koriste se u vidu različitih donacija, premija za cene pod društvenom kontrolom, razvojne premije, regresa, poreskih olakšica i slično. Subvencije takođe predstavljaju jednosmerna plaćanja državnih organa na proizvođačima sa ciljem uticanja na nivo i količinu proizvodnje, cenu i vrednost robe i usluga koje se proizvode, prodaju ili uvoze.

Zadnjih godina, na našem području su česte subvencije u poljoprivredi, koje predstavljaju podsticaj za poljoprivrednu proizvodnju. Najčešće davane subvencije od strane države su subvencije poljoprivrednicima. U stočarstvu se subvencije predstavljaju plaćanjem po grlu za određenu vrstu stoke. Subvencije za stočarstvo uglavnom mogu koristiti pravna lica, preduzetnici i fizička lica (nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva).


Sponzorisano:

Slične definicije