Šta je interakcija?

Interakcija je termin latinskog porekla, kovanica dveju reči – „inter“, sa značenjem – između i „agere“, sa značenjem – delovati. U najopštijem smislu, ovaj termin se koristi za označavanje međusobnog uticaja između živih ili neživih činilaca, uzajamnog dejstva više činilaca u oblikovanju pojedinca (nasledne osobine, faktori sredine i drugo), odnosno odnosa međuzavisnosti i uzajamnog dejstva – akcije. Polje primene tj. korišćenja ovog pojma je, zaista, dosta široko – od raznih naučnih oblasti (fizika, medicina, farmakologija, filozofija, psihologija, sociologija, informatika, tehničke nauke i drugo), ali i politika, sport i slično.

Interakcija u okviru živog sveta ne može se uporediti sa interakcijom neživih objekata, s’ tim što je posebno kompleksna interakcija između ljudi (socijalna interakcija), koja je predmet proučavanja, pre svega, socijalne psihologije. Radi se o naučnoj oblasti koja se bavi istraživanjem uticaja prisustva ljudi, bilo da se radi o realnom ili imaginarnom prisustvu, na pojedinu ljudsku jedinku, odnosno njegove misli i ponašanje. Drugim rečima, radi se o proučavanju ponašanja ljudi iz istog miljea, odnosno istog socijalnog prostora, tačnije – o obostranom uticaju socijalnog prostora na jedinku i jedinke na isti prostor. Predmetni uticaj može biti direktan ili indirektan, nameran ili slučajan, neposredan ili posredan.

Najvažniji oblici socijalne interakcije su.

  1. komunikacija
  2. grupna dinamika
  3. socijalna kognicija

Kroz komunikaciju, ljudi prenose i primaju informacije koje definišu ne samo njihovu ličnost već i ostale jedinke ili članove grupe – učesnike komunikacije. Grupna dinamika podrazumeva socijalnu interakciju između članova grupe u vidu stvaranja grupnih normi odnosno pravila ponašanja, saradnju unutar grupe, odlučivanje unutar grupe i slično – koji se razlikuju od odnosa i dinamike između pojedinaca van grupe. Socijalna kognicija podrazumeva zauzimanje stavova o ljudima i njihovim postupcima, na osnovu neposrednog, automatskog opažanja ili zaključivanja kome je prethodilo razmišljanje.

Interakcija u medicini

U svakodnevnom životu, zbog važnosti po zdravlje, izuzetno se često govori o tzv. farmako – kinetričkim interakcijama. Radi se o promeni potrebnog dejstva lekova, usled istovremene primene više lekova. Naime, lekovi koji se uzimaju istovremeno, mogu uticati tako da promene dejstvo jedni drugima, zbog interakcije koja se može odigrati na nivou više farmako – kinetičkih parametara: resorpcije, distribucije, metabolisanja ili izlučivanja. Kad se govori o resorpciji, usled interakcije može doći do smanjene, ubrzane ili usporene resorpcije. Interakcije lekova na nivou distribucije može imati i važan klinički značaj – ukoliko istovremeno uzet lek usporava eliminaciju prethodno uzetog, doći će do povećanja koncentracije prvog leka u plazmi, u toku dužeg perioda odnosno do toksičnosti. Što se tiče interakcije lekova na nivou metabolisanja, neophodno je znati da značajan broj lekova indukuje tzv. mikrozomne enzime u jetri čime se, direktno, smanjuje koncentracija (a time i efikasnost) istovremeno uzetih lekova. Na nivou izlučivanja lekova, interakcija može imati za posledicu promenu Ph urina, inhibiciju tubularne sekrecije (čime se produžava njihovo dejstvo), promenu vrednosti filtracije i drugo. Zbog svega iznetog, od evidentne je važnosti da, prilikom ordiniranja terapije, kažete svom doktoru koju terapiju, eventualno, već uzimate i na koji način.

Interakcija u fizici

U fizici, interakcija označava proces u kome postoji međusobno delovanje više tela, što za posledicu ima promene na svim telima.

Interakcija u psihologiji

U psihologiji, interakcija je odnos između najmanje dve osobe koji, usled međusobnog uticaja, dovodi do međuzavisnosti u ponašanju tih osoba.

Interakcija u filozofiji

Suština filozofskog pristupa u objašnjenju pojma interakcije je u potrebi objašnjenja društvenih i prirodnih pojava, kao uzajamno povezanih.

Interakcija u tehničkim naukama

Pojam interakcije je prisutan i u tehničkim naukama – postoje gravitacijske interakcije, elektromagnetske, slabe, jake itd.

Interakcija u genetici

U medicini, tačnije genetici, govori se o interaciji gena odnosno međusobnim uticajima koje geni vrše, jedni na druge i tako dovode do promene fenotipa.


Sponzorisano:

Slične definicije