Šta je diferencijal?

Diferencijal je pojam koji se koristi u oblasti mehanike, vezan je za motorna vozila i predstavlja mehanički deo na uređaju, odnosno uređaj koji je sastavljen od zupčanika, koji doprinosi tome da se svaki pogonski točak okreće različitim brzinama, a u iste dovodi podjednak obrtni momenat. Diferencijal omogućava točkovima na istoj osovini da se okreću različitim brzinama i predstavlja spravu koja razdvaja motor u dva pravca.

Naime, točkovi vozila su napravljeni tako da se okreću različitim brzinama, posebno u krivini, odnosno pri skretanju. Diferencijal je napravljen tako da pogoni par točkova istom silom, s’ tim što im omogućava da se kreću različitim brzinama. Izuzetak su karting vozila, koja nemaju u svom sastavu diferencijal, i tu se oba pogonska točka moraju okretati istim brzinama oko zajedničke osovine, koju pogoni mehanizam motora.

Diferencijal ima za zadatak da vrši tri osnovne funkcije, a to su:

  • da usmerava energiju na točkove,
  • da ukazuje na krajnje smanjenje opreme u vozilu, time što usporava rotacionu brzinu prenosa, pre nego što dođe u dodir sa točkovima i
  • da prenosi energiju na točkovima.

Otvoreni diferencijal

Otvoreni diferencijal predstavlja najjednostavniji i najprostiji tip diferencijala. Kada se vozilo kreće po ravnoj površini (putu), oba točka se vrte istom brzinom. Ulazni zupčanik ima ulogu da okreće tzv. tanjirasti zupčanik, a obe strane zupčanika su zaključane u ležaju. Ulazni zupčanik je manji od tanjirastog zupčanika, a kada vozilo napravi krug, točkovi se okreću različitim brzinama. Otvoreni diferencijal daje vrednost obrtnog momenta svakom točku na motornom vozilu. U slučaju kada su suvi uslovi vožnje, tada je i koeficijent trenja velik, a vrednost obrtnog momenta je definisana motorom i zupčanikom. Međutim, kada je slučaj kada se vožnja odvija npr. po ledu, vrednost obrtnog momenta je definisana maksimalnom vrednošću koja će sprečiti da točak prokliza na ledu. Otvoreni diferencijal uvek daje isti obrtni momenat i na jednom i na drugom točku. Međutim, otvoreni diferencijal ima i svoje mane. Naime, ako je u pitanju vozilo sa pogonom na sva četiri točka, može doći do zaglavljivanja, i tada se kao rešenje primenjuje LSD diferencijal (Limited slip differential).

Clutch tip diferencijala

Clutch tip LDS diferencijala je najčešći tip diferencijala sa klizanjem koje je ograničeno. Ovaj tip diferencijala se sastoji od istih komponenti kao i otvoreni diferencijal, samo što su dodati još i komplet opruga i spojnica. Komplet opruga pritiska strane zupčanika, dok se obe strane zupčanika okreću sa kavezom, kada oba točka idu istom brzinom. Spojnice održavaju brzinu na oba točka.

Diferencijal sa zaključavanjem

Diferencijal sa zaključavanjem se upotrebljava za terenska vozila, pri čemu ima iste komponente kao i otvoreni diferencijal, s’ tim što sadrži još i električni, pneumatski ili hidraulični mehanizam za zaključavanje dva izlazna zupčanika. Mehanizam kod ovog diferencijala se aktivira prekidačem i tada se oba točka okreću istom brzinom.

Torsen difercijal

Torsen difercijal predstavlja mehanički uređaj bez elektronike, kvačila i viskuznog fluida. Ovaj diferencijal radi po istom principu kao i otvoreni diferencijal. U trenutku kada jedan točak počne da gubi trenje, tada se zupčanici u Torsen diferencijalu vežu zajedno.


Sponzorisano:

Slične definicije