Šta je sinteza?

Sinteza je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči synthesis, koja u bukvalnom prevodu znači – sastavljanje, spajanje, spoj. Suprotan pojmu sinteze je – analiza. Pojmu sinteze se često označava sam proizvod, odnosno rezultat sintetičkih aktivnosti.

Prema definiciji, sinteza predstavlja naučnu metodu proučavanja predmeta u njegovoj celini.

Logika sintezu tumači kao spajanje više različitih delova u jednu celinu. Takođe, tumači se i kao put od delova ka celini, a takav postupak se naziva – sintetička metoda. Sintetička metoda predstavlja progresivnu, istraživačku i inovativnu metodu, a određuje se i kao put od prostijeg ka složenom. Obzirom na to da sinteza podrazumeva put od delova ka celini, sam postupak se naziva dijalektička metoda jer se od teze i antiteze kao suprotnih pojmova dolazi do jednog višeg pojma u kojem se mire ili uklanjaju suprotnosti.

Pojam sinteze je 1845. godine, u prirodne nauke uveo Hermann Kolbe. U prirodnim naukama, sinteza se ograničava na samu materiju, a u društvenim naukama i oblastima sinteza predstavlja apstraktni proces, dok je u tehničkim naukama sinteza se vezuje za sintetiziranje glasa ili zvuka.

Hemija sintezu definiše kao namensko izvršavanje hemijskih reakcija sa krajnjim ciljem stvaranja jednog ili više proizvoda. Na osnovu toga, hemijska sinteza predstavlja proces koji se sastoji od niza fizičkih i hemijskih manipulacija.

U biohemiji, sinteza proteina predstavlja proces u kojem ćelija gradi protein, a sam termin se upotrebljava kada je reč o translaciji, a misli se na sveobuhvatan proces stvaranja protein, koji se završava translacijom, a počinje transkripcijom. Sinteza masnih kiselina podrazumeva stvaranje masnih kiselina dejstvom enzima sintaza masnih kiselina. Ona predstavlja proces lipogeneze koja zajedno sa glikolizom formira masti iz krvnih šećera organizma.

Filozofija sintezu definiše kao sastavljanje određene nove teorije, nakon što se izvrši dijalektika. U istoriji filozofije, prve naznake odvijanja samog procesa sinteze mogu se naći u delima Platona, kao rezultat razgovora sa Sokratom.


Sponzorisano:

Slične definicije