Rezident – definicija pojma

Rezident, kao pojam, u izvornom smislu znači: ovlašćeni diplomatski predstavnik nižeg ranga, na strani, građanin države koji ima stalni boravak u nekoj drugoj državi, rukovodilac špijunaže u stranoj državi, otpravnik poslova, odnosno (novolatinski): mesto gde boravi državni poglavar, crkveni velikodostojnik, boravište, sedište, dvor, stan i slično.

Danas se pod ovim pojmom podrazumeva pravno ili fizičko lice koje ima stalni boravak odnosno sedište u jednoj državi i kome zakon te države priznaje status domaćeg lica, bez obzira na državljanstvo.

U savremenoj stručnoj terminologiji, ovaj pojam je precizno definisan posebnim propisima. Tako, propisi o deviznom poslovanju Republike Srbije, pod pojmom „rezident“, smatraju:pravno lice sa sedištem i registracijom u Republici;

  • fizičko lice u statusu preduzetnika, registrovano u Republici koje, radi sticanja poslovne dobiti obavlja, u vidu zanimanja, zakonom dozvoljenu delatnost;
  • ogranak stranog pravnog lica, koji je upisan u registar nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata;
  • fizičko lice sa prebivalištem u Republici, osim fizičkog lica koje ima boravak u inostranstvu duži od godinu dana;
  • fizičko lice sa stranim državljanstvom koje boravi u Republici duže od godinu dana, na osnovu boravišne dozvole i radne vize;

Status rezidenta Republike Srbije, u smislu deviznih propisa, imaju i državni organi i organizacije koji su, u skladu sa posebnim propisima, korisnici budžetskih sredstava, kako Republike, tako i lokalnih vlasti, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, diplomatska, konzularna i druga predstavništva sa sedištem u stranim državama koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kao i srpski državljani i članovi njihovih porodica, koji rade u istim predstavništvima.

Pojam rezidenta je prisutan i u propisima koji se bave regulisanjem obveznika poreza na dohodak građana.Tako, obveznik poreza na dohodak građana, u odnosu na dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije je rezident Republike Srbije. Drugim rečima, u smislu ustanovljavanja poreske obaveze, rezidentom se smatra:

  • fizičko lice koje na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili „centar poslovnih i životnih interesa“ ili
  • fizičko lice koje na teritoriji Republike Srbije boravi, neprekino ili sa prekidima, 183 ili više dana, u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u konkretnoj poreskoj godini.

Fizičko lice koje u konkretnoj poreskoj godini nije boravilo na teritoriji Republike, odnosno koje nema centar poslovnih i životnih interesa u Republici, neće se smatrati rezidentom Republike za odnosnu poresku godinu.

Fizičko lice koje koje nije bilo rezident u godini pre godine dolaska u Republiku, neće se smatrati rezidentom za period pre dana prvog ulaska u Republiku, pod uslovom da u periodu godine koja prethodi danu prvog ulaska ne ispunjava uslov da se smatra rezidentom po osnovu prebivališta na teritoriji Republike.

Fizičko lice koje nije rezident u godini posle godine u kojoj je to lice konačno napustilo teritoriju Republike, neće imati status rezidenta za period godine koja sledi danu konačnog napuštanja teritorije Republike, pod uslovom da se u tom periodu ne može smatrati rezidentom po osnovu boravišta na teritoriji Republike.

Konačno, fizičko lice koje, u momentu prvog ulaska na teritoriju Republike, zna da će ispuniti uslove koji su propisani za dobijanje statusa rezidenta, smatraće se rezidentom počev od momenta prvog ulaska na teritoriju Republike.

Slične definicije