Rezident – definicija pojma

Rezident, kao pojam, u izvornom smislu znači: ovlašćeni diplomatski predstavnik nižeg ranga, na strani, građanin države koji ima stalni boravak u nekoj drugoj državi, rukovodilac špijunaže u stranoj državi, otpravnik poslova, odnosno (novolatinski): mesto gde boravi državni poglavar, crkveni velikodostojnik, boravište, sedište, dvor, stan i slično.

Danas se pod ovim pojmom podrazumeva pravno ili fizičko lice koje ima stalni boravak odnosno sedište u jednoj državi i kome zakon te države priznaje status domaćeg lica, bez obzira na državljanstvo.

U savremenoj stručnoj terminologiji, ovaj pojam je precizno definisan posebnim propisima. Tako, propisi o deviznom poslovanju Republike Srbije, pod pojmom „rezident“, smatraju:pravno lice sa sedištem i registracijom u Republici;

  • fizičko lice u statusu preduzetnika, registrovano u Republici koje, radi sticanja poslovne dobiti obavlja, u vidu zanimanja, zakonom dozvoljenu delatnost;
  • ogranak stranog pravnog lica, koji je upisan u registar nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata;
  • fizičko lice sa prebivalištem u Republici, osim fizičkog lica koje ima boravak u inostranstvu duži od godinu dana;
  • fizičko lice sa stranim državljanstvom koje boravi u Republici duže od godinu dana, na osnovu boravišne dozvole i radne vize;

Status rezidenta Republike Srbije, u smislu deviznih propisa, imaju i državni organi i organizacije koji su, u skladu sa posebnim propisima, korisnici budžetskih sredstava, kako Republike, tako i lokalnih vlasti, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, diplomatska, konzularna i druga predstavništva sa sedištem u stranim državama koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kao i srpski državljani i članovi njihovih porodica, koji rade u istim predstavništvima.

Pojam rezidenta je prisutan i u propisima koji se bave regulisanjem obveznika poreza na dohodak građana.Tako, obveznik poreza na dohodak građana, u odnosu na dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije je rezident Republike Srbije. Drugim rečima, u smislu ustanovljavanja poreske obaveze, rezidentom se smatra:

  • fizičko lice koje na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili „centar poslovnih i životnih interesa“ ili
  • fizičko lice koje na teritoriji Republike Srbije boravi, neprekino ili sa prekidima, 183 ili više dana, u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u konkretnoj poreskoj godini.

Fizičko lice koje u konkretnoj poreskoj godini nije boravilo na teritoriji Republike, odnosno koje nema centar poslovnih i životnih interesa u Republici, neće se smatrati rezidentom Republike za odnosnu poresku godinu.

Fizičko lice koje koje nije bilo rezident u godini pre godine dolaska u Republiku, neće se smatrati rezidentom za period pre dana prvog ulaska u Republiku, pod uslovom da u periodu godine koja prethodi danu prvog ulaska ne ispunjava uslov da se smatra rezidentom po osnovu prebivališta na teritoriji Republike.

Fizičko lice koje nije rezident u godini posle godine u kojoj je to lice konačno napustilo teritoriju Republike, neće imati status rezidenta za period godine koja sledi danu konačnog napuštanja teritorije Republike, pod uslovom da se u tom periodu ne može smatrati rezidentom po osnovu boravišta na teritoriji Republike.

Konačno, fizičko lice koje, u momentu prvog ulaska na teritoriju Republike, zna da će ispuniti uslove koji su propisani za dobijanje statusa rezidenta, smatraće se rezidentom počev od momenta prvog ulaska na teritoriju Republike.


Sponzorisano:

Slične definicije