Revalvacija

Revalvacija (revaluation, engl.) predstavlja finansijski pojam latinskog porekla, nastao od latinskih reči: re i valeo, u bukvalnom prevodu znači: povećati, a sam pojam podrazumeva povećanje vrednosti nacionalne valute prema drugim valutama. Revalvacija, isto kao i devalvacija predstavlja monetarno – političku meru.

Prema definiciji, revalvacija podrazumeva utvrđivanje novog službenog pariteta nacionalne valute u povoljnijem odnosu prema drugim valutama ili nekim drugim vrednostima, kao što su zlato, srebro, dijamanti i slično.

Sprovođenjem revalvacije smanjuje se konkurentnost domaće privrede, što dovodi do trgovinskog debalansa, raste uvoz što dovodi do pada izvoza, a ukoliko se revalvacija ne zaustavi na vreme, dolazi do pada domaće privrede, što je čest slučaj naročito u zemljama koje su u tranziciji.  Na osnovu ovoga se može zaključiti da revalvacija nije mnogo povoljnija mera od devalvacije.

Osnovni cilj revalvacije je u tome da spreči inflaciju koja je zastupljena u određenoj zemlji i da zemlja do određene mere spreči izvoz, a poveća uvoz.

Revalvacija valute predstavlja tako, povećanje vrednosti domaće valute u odnosu na stranu valutu, na šta odlučuju monetarne vlasti. To dovodi do zaključka da se radi o fiksnom deviznom kursu.

Kada se taj proces odvija na tržištu, radi se o apresijaciji. U slučajevima revalvacije i apresijacije, uvoz raste, iz razloga što iskazan u domaćoj valuti – pojeftinjuje, a izvoz se smanjuje, jer iskazan u stranoj valuti – poskupljuje. Praksa govori da do devalvacije i apresijacije, dolazi najčešće iz dva osnovna razloga:

  • izražen uticaj političkih faktora i međunarodnih ekonomskih odnosa i
  • izražena želja za međunarodnim prestižom.

U sistemu fiksnih deviznih kurseva, centralna banka održava zvanično objavljeni devizni kurs, tako što je spremna da kupi ili proda devize po toj stopi. Samim tim, revalvacija valute je izračunato prilagođavanje zvaničnom kursu zemlje u odnosu na odabranu osnovicu.

Polazna osnova bi mogla da bude bilo šta, počevši od stopa zarade do cene zlata i do strane valute. U režimu fiksnog deviznog kursa, samo odluka Vlade određene zemlje (na primer – Centralna banka), može da promeni zvaničnu vrednost valute.


Sponzorisano:

Slične definicije