Reprezent i značenja sličnih pojmova

Reprezent je termin latinskog porekla, na latinskom jeziku – repraesentas, a prevodi se kao: predstavnik, zastupnik, zamenik i slično. Ova značenja su uglavnom vezana za predstavnika neke pokrajine ili grada; narodnog zastupnika; u sportu je to predstavnik određene grane sporta u jednoj državi, tzv. reprezentativac. Generalno govoreći, umesto pojma “reprezent”, se češće upotrebljava pojam – predstavnik.

Od samog pojma – reprezent, proističu i mnogi drugi pojmovi, koji međusobno imaju slično značenje, kao na primer:

  • reprezentacija (repraesentatio, lat.) – predstavljanje, zastupljanje, gospodski izgled, dostojanstveni stav, narodno predstavništvo; u sportu – najbolji predstavnici grane sporta, koji učestvuju kao celina, predstavljajući određenu državu;
  • reprezentativan (repraesentativus, lat.) – osoba koja predstavlja, zamenjuje, zastupa i slično;
  • reprezentativni sistem – predstavlja Ustavni sistem, po kome je narod dobio mogućnost da preko svojih izabranih poslanika u skupštini učestvuje u donošenju zakona;
  • reprezentovati (repraesentare, lat.) – zastupati ili predstavljati osobu koja je odsutna.

Pojam reprezenta se može tumačiti, na primer, kroz jedan grad – sve njegove građevine, ulice, objekti, fasade, spomenici kulture i celokupan izgled, su, upravo reprezenti pomenutog grada. Takođe, reprezent može biti i zastava određene države, jer se tumači kao njen predstavnik, što je slučaj na mnogim fudbalski, košarkaškim, rukometnim, odbojkaškim, vaterpolo i drugim utakmicama, gde upravo zastava predstavlja reprezenta države, a igrači njenu reprezentaciju.

U današnjim kompanijama reprezenti su jedni od bitnih uloga u istoj. Naime, oni su predstavnici kompanije, koji istu zastupaju na sastancima, sajmovima ili drugim događajima i manifestacijama.

U sudovima, reprezent je advokat, koji predstavlja tuženog na suđenju, čime se sva komunikacija (između suda i tuženog) odvija preko advokata.

U današnje vreme, se često može sresti in a reprezenta nekog trgovinskog artikla. Naime, on se bavi prodajom ili (re)prezentacijom određenog proizvoda i predstavlja njenog reprezenta. Te osobe obično, uz najavu, posećuju domaćinstva sa ciljem da prodaju određeni proizvod. Oni vrše prezentaciju proizvoda, ali sa druge strane su njegovi reprezenti.


Sponzorisano:

Slične definicije