Predrasude

Predrasude predstavljaju unapred doneseno mišljenje ili sud o nekome ili nečemu što se ne poznaje dovoljno, i nije merodavno.

Prema definiciji, predrasude predstavljaju stav koji čini određenu osobu sklonu da misli, precipira, oseća i deluje na pozitivne ili negativne načine prema određenoj grupi ili članovima koji su u grupi.

Predrasude označavaju ustaljeno mišljenje, odnosno stereotipni stav koji je zasnovan na tvrdnjama koje nisu dokazane. U društvenoj psihologiji je zastupljen poseban osvrt na rasne i etničke predrasude. Pored toga što ove vrste predrasuda obuhvataju neutemeljeno negativno mišljenje o drugim nacijama i društvenim grupama, one se sastoje i od mržnje, progona i uništavanja pripadnika druge rase ili naroda.

U posledice mentalne inercije kod ljudi, spadaju upravo predrasude i stereotipi. Tu spadaju i sklonost ka generalnom mišljenju, kao i sklonost da se svet i okolina posmatraju takoreći – crno – belo, a ne u mnogo boja.

Verovanje u predrasude ukazuje na to da je osoba koja to radi odustala od aktivne primene vlastite inteligencije i sposobnosti opažanja, te da je krenula tzv. linijom manjeg otpora. Posredstvom predrasuda nastaje gruba greška u zaključivanju, odnosno dolazi do stvaranja zablude i pogrešnog mišljenja o nekome.

Česti primeri predrasuda koji vladaju našim prostorima su najčešće vezani za etiketiranje ženskih osoba da su “lakog morala” i slično.

U najpoznatije vrste predrasuda spadaju u najvećoj meri – rasizam, seksizam, ageizam i homofobija.

Rasizam podrazumeva pogrešno negativno mišljenje i ponašanje prema osobama druge rase. Na primer, Afroamerikanci imaju niži status u odnosu na druge Amerikance, samo zato što imaju drugu boju kože.

Ageizam je predrasuda prema ljudima, koja se odnosi na njihove godine. Na primer, na našem području ljudi stariji od 40 godina teže nalaze posao, jer se smatraju “starim”.

Homofobija je postojanje predrasuda i negativnog mišljenja koji nemaju argumente u realnom svetu, a na osnovu nečije seksualne orijentacije. Na primer, homoseksualci se smatraju nečistim i slično.

Predrasude su prisutne u svakom društvu, a opstaju zbog socijalnog učenja i konformizma. Predrasude nisu urođene kod ljudi, već se uče od rođenja, dolaze od porodice, šire familije, prijatelja, učitelja itd. Ukoliko su neke predrasude prihvaćene od strane društva, nastaje veliki socijalni pritisak da se određena osoba konformiše grupi, kao što je na primeru seksizma.


Sponzorisano:

Slične definicije