Poredak

Poredak je termin koji generalno označava uređen niz određenih elemenata neke celine. U svakodnevnom govoru, poredak se najčešće odnosi na redosled nekih stvari ili je vezan za neko državno uređenje, a kao pojam rasprostranjen je u raznim oblastima.

Pravne nauke poredak vode pod imenom – “pravni poredak”, a definišu ga kao sastavni deo društvenog poretka koji pored pravnog poretka obuhvata i ostale poretke kao što su – ekonomski, moralni, politički itd.

Pravni poredak se deli na:

  • normativni pravni poredak
  • materijalni pravni poredak

Normativni pravni poredak podrazumeva pravne norme određenog društva, a materijalni pravni predak podrazumeva pravne radnje koje vrše subjekti prava. Pravne radnje podrazumevaju sve ljudske radnje koje se odlikuju pravnim dejstvom, a samim tim su regulisane pravnim normama. Povezivanje svih pravnih radnji u celinu, čini materijalni poredak. Na osnovu ovoga, pomenuta celina koja je sastavljena od normativnog i materijalnog poretka čini – pravni poredak.

Politički poredak, pored političkog uređenja ili oblika vladavine obuhvata sistem institucija koje čine vlast u određenoj državi. Politički poredak ne mora da funkcioniše, niti mora da se uspostavlja u praksi da bi se mogao klasifikovati kao takav, odnosno može postojati i u domenu političke teorije. Termin javnog poretka predstavlja ustanovu međunarodnog prava, i pored pomenutog izraza, koristi se i izraz – međunarodni javni poredak. Oba termina, svoje korene donose iz francuskog prava.

Javni poredak podrazumeva ustanovu odstupanja od normi međunarodnog privatnog prava koja omogućuje da nadležni organ ne primeti prava tuđe države, odnosno – ne prizna sudsku odluku strane države, zbog toga što bi to kao posledicu imalo povredu osnovnih društvenih vrednosti, koja su priznata u domaćoj zemlji.


Sponzorisano:

Slične definicije