Perfidan – značenje pojma

Pojam perfidan je latinskog porekla, od latinske reči perfidus, što u prevodu oznabjašnjava sledeće osobine tj.karakteristike čoveka: podmukao, prepreden, lukav, lažljiv, neiskren, izdajnički, zloban, licemeran, onaj koji ima zadnje namere i slično. Perfidnim se smatra i prikrivanje pravih osećanja, loših postupaka ili ciljeva, ljubaznim ponašanjem. Takođe, perfidnost se često izjednačava i sa podlošću, kao ljudskom osobinom.

S´ obzirom na to da se radi o kovanici reči: per, što znači – kroz i reči fides, što znači – poverenje, perfidan u doslovnom smislu znači – iskoriščavanje kroz poverenje. Perfidnost je osobina – svojstvo pojedinca ili grupe da iskorišćava poverenje (lojalnost) drugog lica ili grupe, sa namerom sticanja neke određene koristi, prednosti i slično. Mnogi poistovećuju ovaj termin, sa pojmom “zavaravanja”, međutim ovo su dva različita termina, obzirom na to da je perfidnost, ustvari – iskorišćavanje poverenja.

Često se perfidnost izjednačava sa malicioznošću. Iako se, po rečnicima, gotovo radi o sinonimima, diskretna razlika u značenju, ipak, postoji. U biti malicioznosti stoji zloba – maliciozne osobe ne lažu samo radi sticanja koristi, već, prevashodno, iz želje da napakoste drugima.

Perfidan akt odnosno, čin je svaka svesna radnja usmerena prema nekome, sa ciljem sticanja poverenja u funkciji ostvarivanja željene koristi.

U vojnoj terminologiji, perfidno postupanje je korišćenje metoda zabranjenih ratnim zakonodavstvom, međunarodnim konvencijama i pravilima međunarodnog humanitarnog prava iz ove oblasti kao što su – zloupotreba korišćenja bele zastave, neprijateljskih zastava i drugih obeležja, oznaka Crvenog krsta i slično.

U političkoj sferi, ovaj termin se često koristi, u svim političkim sistemima pa se, ne retko, kaže da je perfidija model ponašanja učesnika političke scene mnogih država.

Perfidno ponašanje je često jedan od instrumenata manipulisanja (svesno korišćenje pogrešnih podataka, činjenica, lažnih interpretacija i slično, kako bi se postigla kontrola nad nekim ili nečim). Najteži oblici manipulacije nisu ostvarivi bez perfidnog pristupa „meti“. Perfidnost se sagledava i kao “etičko” pitanje, i ima je skoro u svim sferama života.


Sponzorisano:

Slične definicije