Participacija

Participacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči participare, što u prevodu znači – učestvovanje, imanje udela, učešće. U naš jezik je pojam participacije ušao od nemačke reči partizipieren, koja ima isto značenje. Participacija, generalno, ima značenje učešća u određenom poslu; u podeli ili raspodeli prihoda; u zajedničkom uživanju određenog stečenog dobra; učešće radnika u upravljanju pojedinim zapadno – evropskim firmama itd.

Participacija se upotrebljava u više životnih sfera, a najčešće su to društvene sfere (ekonomija, politika, filozofija, kultura, porodica i slično). Na našem području, ljudi pojam participacije uglavnom vezuju za participaciju u zdravstvu, iako ona ima daleko šira značenja u različitim oblastima.

Participacija se oslovljava i kao „građansko učešće“ i u tom smislu predstavlja pravo građana da direktno učestvuju u procesu donošenja odluka koje se tiču njih. Na primer, u demokratskim zemljama, participacija predstavlja biračko pravo, raspisivanje narodne inicijative ili čak i peticije parlamentu sa određenim predlogom zakona i slično. U politici, samim tim, povećanje stepena učešća građana vodi razvoju participativne demokratije.

U poslovanju, se termin participacije odnosi na sva prava učešća vezana za određeno radno mesto, koje zastupaju osobe iz sindikalnih organizacija.

U ekonomiji, participacija predstavlja novčani udeo u određenoj aktivosti (na primer, učešće, odnosno participacija koju građani koji koriste i zdravstvene usluge plaćaju za svoje lečenje).

Participacija u filozofiji se vezuje za Platonov svet ideja u kojem se svaka lična impresija definiše kao participacija, odnosno kao učešće u otkrovenju suštinskih ideja (koje su skrivene od pojedinca, a predstavljaju srž bitnih stvari). U filozofiji se izdvajaju čak i dva značenja participacije: uverenje da sve pojave nastaju delovanjem natprirodnih sila i odnos osetne stvari i ideje (definicija Platona). Aristotel nije pravdao Platonovu ideju i koncepciju o tumačenju pojma participacije, i odricao se idejama samostalnog postojanja. U vreme teologije srednjeg veka, ovaj njihov spor se ponavlja i kroz sukob realizma i nominalizma. Takođe, u savremenoj filozofiji matematike, javlja se i sukob između Cantorove platonističke koncepcije i konstruktivizma.

Što se porodice tiče, pod participacijom se podrazumeva učešće članova porodice u zajedničkim idejama, obavezama i slično.


Sponzorisano:

Slične definicije