Paginacija

Paginacija je pojam latinskog porekla i podrazumeva brojeve koji obeležavaju strane određene knjige, odnosno – obeležavanje strana knjige brojevima (tzv. straničenje). Pojam je nastao od latinske reči pagina, što u prevodu znači – stranica. Paginacija ima za cilj da određeni rukopis ili knjiga imaju bolju preglednost.

Paginacija u informacionoj tehnologiji

Paginacija u PHP kompjuterskom program se odnosi na jedan vid rešenja na stranicama koje su prenatrpane sadržajem, i cilj ove paginacije je da višak sadržaja raspodeli po stranicama.

Numeracija stranica u Word program je jednostavna i brojevi se lako ubacuju. Ide se na opciju Insert – Page Number (Umetanje – Broj stranica). Takođe, može se podesiti i mesto gde će se broj stranice nalaziti, kao i to od kog broja se počinje brojanje. Tako na primer, ako numerisanje treba da počne od broja 10, a ne od broja 1, bira se opcija “Format Page Numbers (Oblikuj brojeve stranica), zatim se bira opcija Star at (Počni od).

U slučajevima kada se na prvoj stranici knjige ili rukopisa nalazi uvod koji ne treba biti numerisan, to se podešava, tako što se bira opcija – Page Layout (Raspored na stranici), zatim se izabere opcija Page SetUp (Podešavanje stranica) in a kraju – Different first page (Različita prva stranica). Tada se broj stranica neće prikazati na prvoj stranici.

U slučaju da rukopisi imaju po nekoliko uvodnih stranica, potrebno je krenuti sa brojevima, od neke druge strane. U tom slučaju, čitav tekst se podeli u sekcije, onda se odvoji jedna sekcija od druge i na kraju se ubacuje numeracija u svaku sekciju posebno. Sekcije se formiraju tako što se ode na stranicu koja će predstavljati početak jedne sekcije, zatim se bira opcija – Page Layout Breaks (Raspored na stranici), pa Next Page (Sledeća stranica). U kojoj se sekciji nalazimo, možemo znati, tako što se klikne desnim delom miša na statusnu traku i bira se opcija Section (Odeljak).

Prekidanje veze između dve sekcije se radi na sledeći način: Ide se na opciju Insert – Footer – Edit Footer (Umetanje – Podnožje – Uredi podnožje), zatim se bira opcija Link to previous (Poveži sa prethodnim). To dugme se isključi, i tek tada prethodna i naredna sekcija neće biti povezane.

Na veb stranicama pojam paginacije predstavlja navigaciju po brojevima obično na početnoj strani koja sadrži više linkova ka određenim podstranicama. Sadržaj se obično reda hronološki, mada to nije uslov i može se redati po nekom drugom kriterijumu.


Sponzorisano:

Slične definicije