Šta je osciloskop

Osciloskop je termin latinsko – grčkog porekla (oscilacija i – “skop”) i generalno tumačeći, predstavlja uređaj koji na svom ekranu pokazuje oscilacije naizmenične struje. Sam termin je vezan uglavnom za tenhiku i sve njene vrste i podvrste.

Osciloskop predstavlja posebnu vrstu uređaja kojim se prikazuju promene električnog napona u određenom vremenskom periodu. Osciloskop, na svom ekranu prikazuje pravi (stvaran) oblik napon koji se menja u vremena, čime se mogu meriti i porediti sa ostalim talasnim oblicima. Takođe, osciloskop se može predstaviti i kao prosta i jednostavna mašina za crtanje, koja crta graf (grafikon) veličine napona, kako vreme prolazi. Vodoravna linija kod osciloskopa podrazumeva vreme, a uspravna linija podrazumeva električni napon, električnu struju ili neku drugu vrstu signala.

Razlikuju se analogni i digitalni osciloskop i oba se mogu upotrebljavati za osnovna merenja, s’ tim što novije vrste digitalnih osciloskopa mogu sačuvati sliku ekrana za analizu, a takođe mogu i da snime napon u format koji je poznat računarima. Pored ove osnovne podele, postoje još i – CRT osciloskop (katoidna cev) i računarski osciloskop. Analogni osciloskop funkcioniše na taj način što primenjuje mereni analogni napon na električni snop u katodnoj cevi. Zavisno od napona, snop se pomera na gore ili na dole, te se takva slika prikazuje in a ekranu. Digitalni osciloskop funkcioniše tako što pretvara analogni napon koji se meri u digitalni napon pomoću AD pretvarača. Tada se digitalna informacija koristi za prikaz na ekranu, a takođe, ako je potrebno služi za snimanje samih podataka.

Svi osciloskopi imaju zajedničku karakteristiku, a to je podešavanje vremenske baze (sekunda – milisekunda – mikrosekunda, po horizontali) i naponske rezolicije (volt – milivolt, po vertikali). Sa ovim podešavanjima vremenske baze, moguće je dovesti posmatrani signal na pravu veličinu merenja. Pored ovoga, skoro sve vrste osciloskopa imaju tzv. “triger” podešavanje, kojim se bira sa čim će se mereni signal sinhronizovati.

Osnovna primena osciloskopa je da ispita određeni električni deo za koji se smatra da nije ispravan ili da isproba tek napravljeno električno kolo (da bi se ispitala njegova voltaža ili moguća dizajnerska greška). Iz tih karakteristika, proizilazi i činjenica da osciloskop pronalazi raznovrsnu primenu u skoro svim oblastima tehnike.


Sponzorisano:

Slične definicije