Šta je i čemu služi mikrotom

Mikrotom predstavlja aparat za sečenje ukalupljenih delova tkiva, na osnovu kojeg se prave histološki preparati i pripremaju za ispitivanja pod mikroskopom. Najčešće se nalaze u laboratorijama, u veći zdravstvenim ustanovama, na odeljenjima patologije. Sa njima rade laboratorijski tehničari, a celokupnu odgovornost snosi glavni laboratorijski tehničar, pre nego što dospe “u ruke” doktora (patologa), koji će obrađeno tkivo gledati pod mikroskopom.

Histologija je nauka o tkivima i ima veoma značajnu primenu u medicini, još od osnivača histologije, za kojeg se smatra Xavier Bichat (1771 – 1802), dok je termin histologije uveo anatom Franz Josef Carl Mayer (1787 – 1865), još 1819. godine. Upotrebom mikrotoma, koji predstavlja deo moderne tehnologije u histološkoj dijagnostici, može se kreirati posmatranje sitnih komadića tkiva (1 – 2 mm).

Mikrotom. Foto: Orlandos photos / Flickr

Veoma bitno je pravilno rukovati aparatom za sečenje, odnosno mikrotomom, prilikom sečenja parafinskih blokova. Sečenje tkivnih blokova označava niz složenih manuelnih radnji u cilju dobijanja kvalitetnih tkivnih preseka. Kvalitetan tkivni presek podrazumeva isečen preparat debljine od 3,5 – 4 µ (mikrona), intaktan, jasnih ivica, ujednačene debljine, bez nabora i preklopa. Sečenje se obavlja na mikrotomu (u današnjim laboratorijama to je najčešće mikrotom marke Laica tip 3060, uz korišćenje mikrotomskih nožića tipa 819). Kalupi spremni za sečenje se nalaze na hladnoj ploči, složeni po redu. Sečenje se obavlja u dve faze: – grubo sečenje ili trimovanje, prilikom kojeg se skida više parafina i ravna tkivni blok i – fino sečenje, gde se prave rezovi debljine od 3,5 – 4 µ.

Postupak sečenja je sledeći:

 1. Aparat se dovodi u početni položaj u kome se nosač kalupa nalazi na gornjoj poziciji.
 2. Kalup se postavlja u nosač i fiksira pomeranjem poluge na njemu.
 3. U žljeb na nosaču noža se postavlja i pričvršćuje nož (žilet).
 4. Pomeranjem ručice na kružnom zamajcu, kalup se dovodi u ravan položaj sa nožem.
 5. Na mikro zavrtnju se podesi debljina preseka.
 6. Proveri se i fiksira ugao sečenja (ugao između kalupa i oštrice sečiva).
 7. Okretanjem ručice, nosač kalupa se primiče fiksiranom nožu za zadatu debljinu preseka, a odsečci tj. tkivni preseci se serijski spuštaju niz pritisnutu ploču noža.
 8. Nakon isecanja više tkivnih preseka, potrebno je odabrati najreprezentativniji i zakrivljenom pincetom preneti na vodeno kupatilo.
 9. Trijaža preseka se može izvesti i na vodenom kupatilu, ako je preglednost bolja.
 10. Presek se u vodenom kupatilu montira na predmetno staklo.
 11. Predmetno staklo se pod pravim uglom izvlači iz vode, da bi se izbeglo zaostajanje mehurića vazduha ispod preparata.
 12. Predmetno staklo sa presekom se stavlja u metalni nosač za bojenje, koji je po redosledu obeležen.
 13. Temperatura destilovane vode u vodenom kupatilu mora biti prilagođena parafinskim presecima i poželjna je od 45 – 50˚ C.
 14. Isečeni kalup se skida sa nosača kalupa, po završetku sečenja, kada je nosač noža odmaknut, a nosač kalupa u gornjem položaju.
 15. Kalup se stavlja na odgovarajuće mesto u kasetu za odlaganje.
 16. Oštrica noža se pažljivo očisti, pre postavljanja sledećeg kalupa.
 17. Površina vodenog kupatila se gazom ili papirnom vatom očisti od ostatka prethodnog preseka.
 18. Naređane pločice sa metalnim nosačem za bojenje se prenose u thermostat na 60˚ C, u trajanju od 15 minuta.
 19. Na kraju sečenja, aparat i vodeno kupatilo treba očistiti na propisan način.

Dužnost laboratorijskih tehničara prilikom rada na mikrotomu i obavljanju sečenja tkiva je sledeća:

 1. Proveriti redosled kalupa na hladnoj ploči.
 2. Izvršiti proveru ispravnosti aparata (mikrotoma).
 3. Izvršiti probu sečenja, kada je zadata debljina preseka 0 µ.
 4. Podesiti ugao sečenja.
 5. Sipati čistu destilovanu vodu u vodeno kupatilo.
 6. Proveriti temperature vode u vodenom kupatilu (očitati sa displeja, a povremeno koristiti i termometar).
 7. U toku sečenja voditi računa o istrošenosti ili oštećenju noža i izvršiti zamenu.
 8. Iskorišćene noževe odložiti, po pravilu o odlaganju medicinskog otpada.
 9. Proveriti čistoću i adekvatnost predmetnih stakala.
 10. Pravilno obeležiti metalne korpice i predmetna stakla, tj. preparate.
 11. Pre sečenja novog kalupa, očistiti nož, nosač noža i vodeno kupatilo od prethodnog kalupa.
 12. Kalupe za serije, specijalna i IHH (imunhistohemijska) bojenja seći po prioritetu.
 13. Tokom sečenja voditi računa o količini preostalog tkiva u kalupu.
 14. Neadekvatne kalupe označiti pre početka sečenja.
 15. Kontrolisati temperature u termostatu i vreme sušenja aparata.
 16. Tokom sečenja oceniti kvalitet procesiranja i kalupljenja.
 17. Nakon završenog sečenja očistiti aparat za sečenje (mikrotom) i vodeno kupatilo, koristeći Ksilol, samo za metalne i otporne površine.
 18. Prilikom uočenih nepravilnosti ili kvara na aparatu, obavestiti glavnog laboratorijskog tehničara.

Sponzorisano:

Slične definicije