Mezanin

Mezanin je pojam italijanskog porekla, od italijanske reči mezzanino , i generalno je vezan za arheologiju i arhitekturu, i u tom statusu označava – polusprat, međusprat, poluprozor, prozor između dva veća prozora, skup sedišta ili loža u bioskopu ili pozorištu i sličnu. Takođe, ovaj termin je najzastupljeniji i u finasijskom poslovanju, kao poseban instrument finansiranja.

Mezanin kao finansijski instrument za ulaganje u nekretnine

U polju finansija javlja se termin – „mezanin finansiranja“, koji predstavlja mešovito finansiranje, koje obuhvata tzv. hibridne oblike finansiranja (osobine kredita, odnosno dužničkog duga i pozajmljenog kapitala) i osnovnog kapitala, tj. vlasničkog kapitala. Radi se o obliku rizičnog kapitala i predstavlja najrasprostranjeniji način finansiranja u vidu ulaganja u osnovni kapital određenog privrednog društva. Mezanin kapital je koncipiran na tokovima novca određenog društva u koje se ulaže i njegovoj mogućnosti da ostvari profit. Iz navedenih osobina, mezanin kapital predstavlja sličan oblik projektnom finansiranju. Mezanin se u bilansu stanja određenog preduzeća stavlja kao dug koji je subordiniran bankarskom kreditu, a investicioni fondovi su davaoci menzanina.

Privredna društva se finansiraju kroz dva osnovna izvora: – unutrašnje (interno) i – spoljašnje (eksterno) finansiranje. Unutrašnje finansiranje se vezuje za sopstvena i akumulirana finansijska sredstva, neraspoređenu dobit, rezervu, amortizaciju i prodaju osnovnih sredstava. Spoljno finansiranje se sprovodi kroz dva osnovna oblika : – dužnički i – vlasnički kapital. Dužnički kapital obuhvata finansijeske kredite, robne kredite, lizing, avansnu naplatu, faktoring itd., dok vlasnički kapital uglavnom obuhvata i potiče od postojećih članova u društvu i slično.

Mezanin kao finansijski instrument je najviše zastupljen u sferi građevinarstva. U građevinarstvu se koristi i za premošćavanje sredstava koja nedostaju, između lično angažovanog kapitala na projektu i raspoloživih kredita banaka. Na primer, ukoliko je od banke odobreno 60 % sredstava za finansiranje određenog projekta, a investitor poseduje samo svojih 20 % sredstava, preostalih 20 % se pokriva mezaninom.

Menzanin se često naziva i „cash flow based finance“ (engl.), što označava da je odobravanje mezanina vezano za neto dobitak i novčane tokove budućih finansija kompanije, za razliku od vrste kreditiranja, koja se naziva „asset based finance“ (engl.), gde odobrenje kredita zavisi od postojanja adekvatnog sredstva obezbeđenja, na imovini određenog privrednog društva.

Mezanin kao finansijski instrument za kreditiranje određenog preduzeća ima gotovo sve osobine bankarskog dugoročnog kredita, jer se odobrava na duži period, najčešće je to od 1 – 6 godina, sa posebnim i fleksibilnim planovima otplate. Cena mezanina se sastoji uglavnom iz sledećih komponenti:

  1. kamate su relativno niske i plaćaj se tokom trajanja ugovora (npr. redovna kamata iznosi 5 %),
  2. kamata koja se plaća pri završetku kreditnog perioda (kapitalizovana kamata), uglavnom iznosi 2 % ,
  3. učešće u uspehu povećanja vrednosti preduzeća, za dobijanje određenog udela na kraju kreditiranja, koji zavisi od ukupne vrednosti preduzeća koje uzima mezanin i kreće se od 1 – 3 % kapitala preduzeća (tzv. „equity kicker“).

Pored mezanina, kao finansijskog instrumenta za ulaganja u nekretnine, javljaju se i sledeći finansijski instrumenti: investicioni kapital, „sell & leaseback“, obveznice, kolaterizovane dužničke obaveze i hedžiranje kamatnih stopa.

Na našim prostorima je u poslednjih pet godina, kao finasijski instrument, mezanin našao veliku primenu u investicionoj izgradnji i građevinarstvu. Naime, mezanin je omogućio manjim građevinskim preduzećima da prebrode strogu politiku banaka (naročito u peiodu godina krize i restriktivne politike) i ne odu u stečaj, iz razloga nemogućnosti određenog projekta iz izvora banaka koje su započeli, a nisu imali mogućnosti da nastave.


Sponzorisano:

Slične definicije