Kolizija

Kolizija je pojam latinskog porekla, nastala od latinske reči collision, što u prevodu znači – sukob, sudar, borbu, a takođe se tumači i kao – nepoželjno vremensko preklapanje.

Kontinentalna kolizija

Kontinentalna kolizija predstavlja jedan od fenomena tektoničkih ploča na Zemlji, a dešava se na konvergentnim granicama ploča. Jednostavnije rečeno, kontinentalna kolizija je tzv. varijacija subdukcionog procesa koji je fundamentalan, u kome je subdukciona zona uništena, okeanska kora je skroz konzumirana, pri čemu se izdižu planine i spajaju dve kontinentalne ploče.

Sam proces kontinentalne kolizije nije trenutan, već se on dešava tokom nekoliko desetina miliona godina. Na primer, kolizija Azije i Indije se dešava poslednjih pedeset miliona godina, i ne pokazuje nikakve znake da će se uskoro završiti. Kolizija Gondvane i Laurazije, kojom je stvorena Pangea se, pak, desila za kraći vremenski period, za oko pedeset miliona godina.

Sam process kontinentalne kolizije počinje kada se dva kontinenta, koji su postavljeni tako da su odvojeni okeanom, počnu kretati jadan ka drugim, a okeanska kora se postepeno konzumira u subdukcionoj zoni. Subdukciona zona se proteže duž granice jednog od ta dva kontinenta, podvlači se ispod njega, i onda nastaju vulkanski planinski lanci (na primer, Andi – Južna Amerika). U subdukcionoj zoni je aktivna cela litosfera. Okeanska kora je kratka (6 km), a sastavljena je od bazalta, peridotite i gabra.

Za razliku od okeanske, kontinentalna kora je deblja (45 km) i sastoji se od granitoidnih stena. Kontinentalna kora se subdukuje kao jedan od delova subdukujuće ploče prilikom kolizije. Jedan deo subdukovane kontinentalne kore se vraća na površinu u obliku metamorfilta (visokog pritiska), a koji je sastavljen od ciosita ili dijamanata, granama koje su bogate silicijumom ili piroksenima koji su bogati kalijumom. Na osnovu prisutnosti pomenutih mineral, zaključuje se da je kontinentalna kora subdukovana do dubine od 90 -140 km. Ove metamorfne stene koje imaju visok pritisak se sastoje od ponovo navučenih delova kora.


Sponzorisano:

Slične definicije