Šta je kerozin?

Kerozin je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči kéros, što u bukvalnom prevodu znači – vosak, a sam pojam podrazumeva zapaljivu tekuću materiju koja se dobija preradom sirove nafte. Takođe, u narodu, kerozin je poznat i kao – petrolej, a ponegdje i kao parafin. Upotrebljava se kao gorivo za avione i druge vrste letelica, kao što su rakete, helikoptere i sl.

Prvo mlazno gorivo je bio kerozin koji je korišćen za pogon aviona sa plinskom turbinom. 1947. godine su Englezi prvi izdali sertifikat i specifikaciju za kerozin sa oznakom RD 2482. Amerikanci su tome odgovorili, da specifikacija za mlazno gorivo bude JP-1, koja je po svom sastavu, takođe kerozin, odnosno petrolej. Dodavanjem benzina u mlazno gorivo oznake JP-1, nastalo je gorivo sa novom specifikacijom: JP-3, koje nije zadovoljavalo letenja na velikim visinama. Kasnije je formirano novo gorivo, oznake: JP-4, koje je zadovoljavalo teže uslove letenja i slično.

Kerozin, u hemijskom smislu, predstavlja smešu tečnih ugljovodonika sa temperaturom ključanja od 150 – 250˚ C, a dobija se destilacijom sirove nafte. O samom procesu destilacije sirove nafte, prvi koji je o tome pisao, bio je persijski hemičar, naučnik i lekar Muhamed al – Razi, u svom delu – “Knjiga tajni”. Kerozin ima malu isparljivost, te najčešće sagoreva raspršten u kapljice i iz tog razloga, kerozin za potrebe aviona, mora da ima odgovarajući viskozitet. Kerozin za avione se koristi za pogon motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Tačka na kojoj kerozin mrzne iznosi -60˚ C, a njegova gustina se kreće od 0,78 – 0,85 gr/cm3 . Kerozin u sastavu svoje formule ima od 6 – 16 ugljenikovih atoma (u jednom molekulu).

Osnovni uslovi koje moraju isponjavati avionski kerozini su sledeći:

  • postojanost u slučaju niskog pritiska,
  • ne smeju u sebi sadržati sumpor, zbog korozije uređaja motora,
  • lako presipanje iz rezervoara u rezervoar,
  • rad motora mora biti osiguran od požara i
  • moraju zadovoljavati raspon radnih temperatura, koje su visoke.

Avionskom gorivu se dodaju razni aditivi, zbog sprečavanja stvaranja pene prilikom točenja goriva u avion ili nagle promene visine leta, kada se dodaju razni inhibitori za stvaranje pene. Na našem području se najčešće upotrebljava mazno gorivo na bazi kerozina, oznake : JET A-1.

U većini zemalja, kerozin je sinonim za petrolej, kao što je to u Jugoistočnoj Aziji, Veikoj Britaniji, Istočnoj i Južnoj Africi i dr. Kerozin se koristi, pored goriva za avionske mlazne motore i za osvetljenje, grejanje, kao i za pogon traktora.


Sponzorisano:

Slične definicije