Katoda

Katoda predstavlja pojam koji se koristi u oblasti fizike i elektrotehnike, i označava put kojim električna struja napušta elektrolite. Katoda je elektroda na nekoj spravi ili element, kroz koju električna struja teče ka spoljašnjoj strani, a suprotan pojmu katode je anoda.

Katoda predstavlja negativno naelektrisanu elektrodu, koja ispušta anjone ili privlači katjone. Katjoni su uvek naelektrisani pozitivno i na katodi primaju više elektrona, a pomenuti proces se naziva – katodna redukcija. Primer se može uzeti na slici ekrana televizora, gde katodne cevi emituju elektroni, te katoda odbija elektrone, jer je naelektrisana negativno.

U elektronici, katoda koja je zagrejana u elektronskoj cevi ispušta elektrone koje nakon toga prima anoda. Osnovu za sve procese elektrolitičkog privlačenja, kao što su niklovanje, hromiranje, bakarisanje i slično, predstavljaju metali koji se obično redukuju iz M n+ do elementarnog stanja M 0 . Katjon metala se pretvara u elementarni metal. Na ovom principu se zasniva takođe i elektrogravimetrijska analiza.


Sponzorisano:

Slične definicije