Pojam kondicija je najčešće vezan za dobro zdravstveno i fizičko stanje pojedinaca. Pored toga, kondicija ima veoma kompleksnije tumačenje, i sastoji se od osam osnovnih komponenti. Sve te komponente su…

Kolizija je pojam latinskog porekla, nastala od latinske reči collision, što u prevodu znači – sukob, sudar, borbu, a takođe se tumači i kao – nepoželjno vremensko preklapanje. Kontinentalna kolizija…

Kurtoazija je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči courtoise, što se prevodi i tumači kao – otmeno i lepo ponašanje, viteško ophođenje, posebno prema ženskim osobama, odnosno damama. Takođe,…

Konjugacija (conugatio, lat) je termin koji se koristi u lingvistici i predstavlja pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči conugatio, što u prevodu znači – povezivanje ili vezivanje. Konjugacija u…

Kataklizma je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči kataklysmos, što u prevodu znači – potop. Ovaj naziv se vezuje i tumači kao katastrofa velikih razmera, ostavljajući trajne posledice na…

Katoda predstavlja pojam koji se koristi u oblasti fizike i elektrotehnike, i označava put kojim električna struja napušta elektrolite. Katoda je elektroda na nekoj spravi ili element, kroz koju električna…

Komonvelt je dobrovoljno udruženje koje trenutno čine 53 suverene države, mahom bivše članice Ujedinjenog kraljevstva odnosno Britanske imperije, kao i bivših zavisnih teritorija Australije i Novog Zelanda (kao komonvelta zemalja…

Kurbla (kurbl nem., crank eng.) predstavlja pomoćnu alatku koja služi za paljenje automobilskih i kamionskih motora, odnosno predstavlja polugu za ručno pokretanje motora. Kurbla je valjkastog izgleda u obliku šipke…

Konsolidacija je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči consolidation, što znači – utvrđivanje, učvršćivanje, sređenost. U finansijskom smislu označava pretvaranje državnih dugova u dugoročne zajmove, sređivanje akcionarskog preduzeća smanjivanjem…

Kuvertirati je izraz francuskog porekla, nastao od francuskog glagola couvert, što u prevodu znači – staviti pismo u koverat; zatvoriti pismo. Čest je u upotrebi u hrvatskom jeziku, u srpskom…