Iteracija

Iteracija je izraz latinskog porekla, nastao od latinske reči iteratio, što u prevodu znači – ponavljanje, obnavljanje. Iteracija podrazumeva uzastopno ponavljanje nečega, a predstavlja sinonim za određeni broj ponavljanja nečega, sve sa ciljem da se dođe do željenog cilja i rezultata. Svako ponavljanje procesa se naziva iteracija, a rezultati jedne iteracije se koriste kao polazna tačka za sledeću iteraciju.

Informaciona tehnologija iteraciju definiše kao određivanje većeg broja ponavljanja istih komandi u određenom programu (tzv. “petlja”). U informatici se iteracija može približiti pomoću tzv. rekurzivne tehnike, u funkcionalnim programskim jezicima, kao što je na primer u programskom jeziku – Scheme. Iteracija se takođe vrši i u Excel programu, pomoću radnog lista ili pomoću solver ili goal seek funkcija, koji su dostupni u Excel programu.

Matematika pojam iteracije definiše kroz funkcije, odnosno primenu određene funkcije više puta. Takođe, u matematici se iteracija koristi i u tzv. iterativnim metodama, pomoću kojih se dolazi do približnih numeričkih rešenja u određenim matematičkim problemima, kao što je na primer – ručno izračunavanje kvadratnog korena određenog broja. Njutnov metod je primer iterativnog metoda.

Pojam iteracije je u upotrebi i u projektnom menadžmentu, u kome se iteracija vezuje za tehničku izradu, razvoj proizvoda i proces dizajna. Ova vrsta iteracije se uglavnom povezuje sa razvojem softvera, a više iteracija u projektnom menadžmentu se ponavljaju da bi se stvorio potpuno integrisani proizvod.

U pedagogiji se pojam iteracije koristi pri opisu toka nastave ili upućivanja učenika za ponavljanjem određenih eksperimenata, kako bi došli do preciznijih rezultata. Pedagogija iteraciju definiše kao proces učenja i razvoja pomoću cikličnih pitanja, a specifičnost iteracija u pedagogiji je ta što nisu unapred određene, već se zadatak ili eksperiment ponavljaju sve dok se ne postigne uspeh.


Sponzorisano:

Slične definicije