Šta je inverzija

Termin inverzija potiče od latinske reči inversio, sa značenjem – obrtanje, preokretanje reda, poretka stvari, ideja. Pojmovno, inverzija ima višestruko značenje zavisno od područja za koji je pojam vezan.

Inverzija u lingvistici

U lingvistici, to je stilska figura koja se koristi da se, putem preokretanja reda reči u rečenici, u odnosu na standardni, gramatički, red (subjekat, predikat, objekat itd.), postigne određena svrha – najčešće je to jače isticanje značenja zavisne rečenice u odnosu na glavnu. Zbog ove osobine, neki lingvističari koji se bave gramatikom, definišu pojam inverzije kao poremećeni ili obrnuti red reči u rečenici, iako to nije tačno – inverzija nije sintaksička nepravilnost, već raspored reči koji odgovara sintaksičkom akcentu, da bi reči mogle, sa mesta na kome se nalaze, da budu dominantni nosioci značenja u odnosu na ostatak rečenice.

Inverzija u medicini

U medicini inverzija se vezuje za mogućnost nekih organa, tačnije pojedinih šupljih organa, da se u određenim okolnostima izvrate, izvrnu, posuvrate, tako da unutrašnja površina postane spoljašnjom ili spoljašnja unutrašnjom. Najčešće se to dešava sa matericom (inversio  uteri, lat.) i to posle porođaja, kada dno materice prođe kroz njen grlić, pa vaginu, nakon čega može da ispadne i van tela žene. Statistički, na sreću, inverzija materice javlja se na svakih 3000 porođaja. Inače, do inverzije materice može doći iz više razloga – neblagovremenog odvajanja placente (posteljice), komplkacija izazvanih prevremenim porođajem, neadekvatne dužine (kratke) pupčane vrpce i nekih zapaljenskih procesa. Najčešće manifestacije inverzije materice su: jaki bolovi uz obilno krvarenje, koje može dovesti do hemoragijskog šoka. Dijagnoza inverzije materice postavlja se kliničkim pregledom, a definitivno potvrđuje hirurškom intervencijom (laparotomijom). Inače, operacija je način definitivnog rešenja predmetnog problema, s’ tim da je, uvek, potrebno prethodno pokušati sa vraćanjem uterusa, odmah posle porođaja, manuelnim putem i uz ordiniranje uterotonika.

Pojam temperaturne inverzije

Temperaturna inverzija je pojava koju karakteriše porast temperature sa povećanjem nadmorske visine – uobičajeno je da temperatura, u pomenutim okolnostima, opada, s’ obzirom da se vazduh zagreva od tla, ne od Sunca. Smatra se da je jedan od uzroka pojave temperaturne inverzije – pojačano emitovanje toplote iz tla, posebno tokom vedrih noći, zbog činjenice da, tada, vazduh koji je neposredno uz tlo, prenosi toplotu tlu da bi se uspostavila  potrebna toplotna ravnoteža. Inverzije se često formiraju krajem dana, kada je zračenje koje se emituje sa tla, veće od zračenja koje emituje Sunce prilikom zalaska. Temperaturne inverzije mogu prouzrokovati i hladni vetrovi koji duvaju iz pravca odnosno niz padine ka dolini, kao i anticikloni.

Pojam seksualne inverzije

Seksualna inverzija je termin koji se koristio krajem XIX i početkom XX veka, od strane seksologa, prilikom definisanja homoseksualnosti. Suština predmetne doktrine je shvatanje da je seksualna inverzija urođen obrat polnih uloga – tako su ženski inverti bili, više – manje naklonjeni tradicionalnim muškim poslovima i odevanju i obrnuto. Po svojoj suštini teorija seksualne inverzije je dosta ličila teoriji transrodnosti, koja u posmatranom periodu nije postojala  kao poseban koncept. Transrodnost je, inače, stanje rodnog identiteta nekog lica koje se ne poklapa sa realnim, rodjenjem dodeljenim rodom te osobe, tj. samoidentifikacija kao muškarac, žena, oboje ili nijedno, bez obzira na rod – pol „ dodeljen“ rodjenjem.


Sponzorisano:

Slične definicije