Internacionalno

Internacionalno se smatra pojmom, čiji su koreni potekli iz latinskog jezika, a tumači se, u bukvalnom prevodu kao – “međunarodno”. Ovaj pojam se upotrebljava u skoro svim jezicima, uglavnom sa sličnom osnovom izgovora, a može se odnositi na skoro sve društvene i životne sfere i najčešći je kada su u pitanju situacije koje vezuju odnose više država. Postoje i situacije kada su u pitanju i države istog regiona, a dešavaju se situacije, kada su u pitanju i druge države, sa svih kontinenata. Takođe, ovaj termin se prevodi i kao – “pravo na nešto što prelazi granice jedne države / zemlje”.

U svojoj suštini, pojam “internacionalno” je od velike važnosti. Navodi se primer koji je, može se reći, najčešći – kada se radi o internacionalnom takmičenju u sportu, u kojem se sve zemlje koje u njemu učestvuju, upravo – promovišu preko svoje ekipe, odnosno tima i reprezentacije.

Sagledavajući ovaj pojam, dolazimo i do termina – “internacionalizacije” koji ima šira značenja, ali je najprisutniji u informatici i računarstvu, zajedno sa pojmom lokalizacije. Internacionalizaciju i lokalizaciju u računarstvu i informatici obuhvataju sredstva prilagođavanja računarskog softvera na druge jezike. Uz to, tu su i svi tehnički zahtevi određenog tržišta, kao i regionalne razlike. Termin internacionalizacije u informatici predstavlja sam proces dizajna softverskih aplikacija, sa ciljem da se mogu lako prilagoditi na druge jezike drugih regiona, s’ tim da ne postoje inžinjerske promene. Lokalizacijom se prilagođavaju internacionalizovani softveri za određeni jezik ili region (državu), s’ tim što se dodaju lokalno specifične komponente i prevedeni tekst.

Ovaj pojam je, uopšteno govoreći, sagledan i u jako pozitivnom svetlu, u bilo kom kontekstu da se pominje. Naime, pojmom “internacionalno” se stvaraju nova druženja između država, vrši se razmena informacija na međunarodnom nivou, upoznaju se kulture i običaju drugih naroda, upoznaju se znamenitosti i istorija drugih država, narod se povezuje na svim poljima između sebe i slično.


Sponzorisano:

Slične definicije