Interegnum

Interegnum je pojam latinskog porekla, nastao od dve latinske reči: inter, koja znači – između i regnum, koja znači – vladavina kraljeva, te se sam pojam može prevesti kao: međuvlašće. Interegnum se kao pojam u najvećoj meri koristi kao sinonim za doba između kraja vladavine jednog vladara i početak vladavine sledećeg vladara. Pored ovog značenja, interegnum ima i sledeće značenje: predstavlja društvo i njegovo stanje pre nastanka države. Na osnovu toga se može zaključiti i to da se prvobitna zajednica nalazila u interegnumu, odnosno u jednom tzv. pred-državnom stanju u kome nisu formirani državni organi, niti vlasti.

Prema definiciji, interegnum predstavlja i vreme smrti ili vreme od silaska sa trona jednog vladara pa sve do stupanja na tron drugog vladara, odnosno – međuvlada, vremenski period u kojem država nema vladara. Interegnum se deli na: ustavni i državni. Ustavni interegnum podrazumeva situacije kada se nova vlast nije konstituisala Ustavom (nije ozakonila sebe), dok državni interegnum predstavlja situacije kada ta nova uspostavljena vlast i država nije još međunarodno priznata.

Istoričari interegnum definišu kao stanje koje se dešavalo najčešće kada posle smrti kralja, on nema svog naslednika ili nasleđivanje prestola postaje sporno.

U Vatikanu, na primer, interegnum predstavlja političku konstantu (prelazni period između završetka jedne vladavine pape do izbora novog pape). Pored Vatikanskog, poznat je i Osmanski interegnum koji predstavlja period u Osmanskom carstvu između 1402. i 143. godine. Ovaj interegnum je nastupio posle smrti sultana Bajazita u ratu kod Angore, kada je došlo do podele Osmanskog carstva i borbe Bajazitovih sinova za vlast.

Jedan od primera interegnuma je dešavanje iz 1945. godine, kada su komunisti došli na vlast i stvorili novu državu, s’ tim što tu vlast nisu ozakonili ni novim Ustavom, ni međunarodnim priznanjem, sve do 1946. godine. Naime, u navedenom periodu, država nije bila međunarodno priznata, nego se to desilo posle rata i u ovom kratkom periodu, država je bila u ustavnom i državnom interegnumu. Poznati su sledeći interegnumi u istoriji:

  1. Rimsko Carstvo 19.08. – 18.09. 14. (po zakonu Augusta, car se birao od strane Senata),
  2. Zapadno Rimsko Carstvo 465. – 467. (posle smrti cara Libije Severa),
  3. Langobardsko Kraljevstvo (574. – 584.),
  4. Hrvatsko Kraljevstvo (1097. – 1105.) – posle smrti Petra Svačića, (1490. – 1492.), (1526. – 1527.) – posle smrti kralja Kristofera.

Sponzorisano:

Slične definicije