Integracija

Integracija je pojam koji u sebi nosi višestruko značenje. Naime, generalno gledano, integracija predstavlja spajanje, odnosno ujedinjenje nekih delova u celinu. Integracija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči integration, što u prevodu znači – obnavljanje, dopunavanje, ujedinjenje.

U srpskom jeziku se ovaj pojam često sreće, u raznim sferama drštva (biologija, matematika, ekonomija, finansije, informaciona tehnologija, sociologija itd.). Integraciji kao pojmu su prethodile ideja i inkluzija. Međutim, teško se uočava razlika između integracije i inkluzije. Po Milanu Vujakliji, integracija predstavlja obnovu i dopunu, a inkluzija – uključivanje i obuhvatanje. Na primer, kod integracije se vidi koliko je neko integrisan u određenu sredinu, dok kod inkluzije neko mora biti uključen ili ne, ne prihvata se delimično uključivanje.

Integracija u ekonomiji

Integracija u ekonomiji podrazumeva sastavljanje, odnosno spajanje u privredi. Ona označava razne procese internacinalizacije proizvodnih snaga i privrednih delatnosti. Ovi procesi obuhvataju vojne i političke odnose, naoružanje i sistem odbrane.

Integracija u sociologiji

Integracija u sociologiji podrazumeva proces međusobnog povezivanja bilo da su u pitanju pojedinci, bilo da su u pitanju društvene grupe u veću i skladniju celinu. One su jako bitne, jer samo njihovim jačanjem dolazi do ponašanja koje je primerenije društvenim normama, a zbog toga i sama grupa efikasnije funkcioniše.

Integracija u matematici

Matematika integraciju shvata kao postupak nalaženja integrala u matematičkoj analizi. Ona može biti određena, neodređena, Stilijesova itd., među kojima je najpoznatija neodređena integracija, koja je vezana za antidiferencijaciju.

Integracija u informacionoj tehnologiji

U informacionoj tehnologiji, integracija je u čestoj upotrebi, takođe. Naime, najviše se upotrebljava termin – “integrisano kolo”. Integrisano kolo je složeno električno kolo koje je sastavljeno od mnogo elemenata, objedinjeno je na jedinstvenoj podlozi i spremno za ugradnju u složenije sisteme, kao jedinstvena komponenta. Čitava mreža ovih komponenti realizovana je na delu poluprovodnika koji je smešten u centralnom delu integrisanog kola. Sistemska integracija je proces pomoću kojeg se manje komponentne softvera sjedinjuju u veći program. Digitalna integracija omogućava podacima koji su smešteni na jednom uređaju, da budu pročitani i da mogu da se koriste od strane drugih programa.

Integracija u računarstvu i hardveru

U računarstvu i kompjuterima srećemo i pojam integracija za slučajeve kada grafička kartica dolazi ugrađena na matičnu ploču, a ne zasebno. Tada kažemo da je grafička karta integrisana.

Evropske integracije

Evropske integracije (European Integration, engl. / Integration Europeenne, franc.) predstavljaju povezivanje zemalja Evrope i naroda. One su, ustvari, spremnost na udruživanje resursa, kao i zajedničko donošenje odluka unutar Evropske Unije. Prvobitno, evropske integracje su bile usmerene na oblast ekonomije, ali osnova im je oduvek bila – politika i političke teme.


Sponzorisano:

Slične definicije