Indikovano, indikacija i indikator

Indikovano predstavlja pridev (od imenice indikacija – indicatio, lat.), latinskog je porekla, ima višestruko značenje, a generalno podrazumeva – najavu, oznaku, pokazivanje, upućivanje. Termin se najčešće upotrebljava u medicini, politici i ekonomiji.

U kolokvijalnom govoru, pojam indikovano se koristi u značenju – pokazivanje, najava, označavanje, uputstvo, kao znak ili obeležje.

Indicija, kao termin podrazumeva znak ili podatak, odnosno nagoveštaj na osnovu kojeg se zaključuje ili se izvodi pretpostavka, dok indikacija predstavlja ukazivanje ili pokazivanje.

Indikacija se definiše kao vrsta pokazatelja, odnosno ona obuhvata činjenice koje ukazuju na nešto, odnosno najavljivati nešto. Indikacija, takođe podrazumeva osnov za sumnju ili bazu sa se o nečemu formira stav.

Pravne nauke, pojam “indikovano” tumači kao osnov podozrenja.

Medicina pojam “indikovano” koristi sa ciljem da se kaže da je određeni lek najefikasniji i najbolji kada se govori na temu određene bolesti. Takođe, koristi se i kada se govori o operacijskim zahvatima. Indikovano lečenje objašnjava da data terapija daje najefikasnije rezultate.

Suprotan pojmu “indikovano” je pojam kontraindikovano, što podrazumeva da je na snazi takva medicinska situacija, koja zabranjuje primenu određene vrste leka ili terapije u lečenju bolesnika.

Farmacija takođe često upotrebljava termin indikacije, naročito u slučajevima kada se prepisuje određeni lek i pod naslovom: Indikacije, u uputstvu, izlaže se objašnjenje, odnosno stoji spisak stanja, bolesti ili poremećaja u okviru kojih se lek upotrebljava. Takođe, u uputstvu se navode i tzv. kontraindikacije, koje podrazumevaju stanja ili situacije pacijenta u kojima lek ne sme da se primenjuje.

Od pomenutog prideva, proizilazi i reč – indikator, koja uopšteno podrazumeva pokazatelja stanja određene pojave. Indikator kao pojam se upotrebljava u raznim oblastima, tako da se u društvenim naukama indikator sastoji od podataka.

Na osnovu indikatora, u društvenim naukama se mogu izvršiti ocenjivanja. Procenjivanja, klasifikacije i slično. Neki od indikatora su i bruto društveni proizvod, prirodni priraštaj, stopa nezaposlenosti itd.

U hemiji indikator služi za istraživanje kiselosti (vodonični eksponent pH vrednosti), odnosno koristi se univerzalna indikatorska hartija, koja služi za određivanje približne pH vrednosti rastvora.

Biologija za indikator koristi izraz – bioindikator, koji predstavlja vrstu koja ima vrlo usku ekološku valencu u odnosu na skup ekoloških faktora.

U tehnici indikator predstavlja spravu za beleženje dijagrama koji pokazuje promenu pritiska pare u cilindrima koji su sastavni deo klipnih parnih mašina.


Sponzorisano:

Slične definicije