Implikacija i implicirati

Implikacija je pojam latinskog porekla, potekao od latinske reči implication, koja se prevodi kao – zapletanje, upletanje u nešto, umešanost. Pojam implikacije se najviše upotrebljava u matematici i srodnim naučnim disciplinama, kao što je i logika. Implikacija se tumači kao logička operacija koja je netačna samo u slučaju kada je prvi iskaz tačan, a drugi netačan.

Implikacija u književnosti se označava oznakom “⇒”, a koristi se da se označi valjanost kondicionalne rečenice. Logička implikacija predstavlja tautološki iskaz određene materijalne implikacije. Iako imaju isti koren reči, pojam implikacije nosi sa sobom drugačije značenje, u kome impliciranje znači da je nešto podrazumevano i zbog toga nije izrečeno, nešto suprotno eksplicitnom načinu izražavanja, koje je otvoreno, jasno izrečeno, nedvosmisleno. Primer implicitnu u odnosu na eksplicitnu rečenicu je sledeći:

  • „Ja volim kolače i uživam u njima“ (eksplicitna izjava),
  • „Bilo bi bolje za moje zdravlje, da prekinem sa uzimanjem kolača“ – implicitna izjava.

Implikacija u matematici i logici ima slično tumačenje i sastoji se od niza varijacija u obliku iskaza ili neke određene funkcije (na primer – “ako p, onda q”). To je kauzalna implikacija (p je uzrok, a q je posledica). Striktna implikacija je ona u kojoj p striktno implicira oblik q. Može se sresti i izraz – “paradoks materijalne implikacije”, koji podrazumeva dva osnovna neslaganja i odstupanja sa pojmom implikacije u logici i njenim operacijama, i samim tim se odnosi na to da je materijalna implikacija nužno istinita, samo kada su i antecedensi (raniji događaji) lažni, a da je materijalna implikacija istinita kada su i konsekvense same po sebi istinite.

Jedna od definicija implikacije ističe da pridev “implicitan” može biti smisao, značaj ili značenje koje se prećutano podrazumeva, jer je indirektno sadržan u određenom iskazu, ali nije plasiran eksplicitno. Primer za nešto što je eksplicitno može biti, na primer u rečenici – Ja volim kratku kosu, a volim da je tako i “nosim”, dok bi u ovom kontesktu, primer za implicitno bio – “Možda je i bolje da pustim kosu, jer imam ružne uši”. Pod terminom “kontekstualna implikacija” predstavlja se nešto što se već unapred podrazumeva i da nije neophodno da se to naglašava i objašnjava jer se tako gubi smisao. Na primer, kada neka osoba da reč da će ispuniti neko obećanje, ona to i uradi, jer se to i očekuje od nje, te se tako ne potencira na tome.


Sponzorisano:

Slične definicije