Imaginacija

Imaginacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči imagination, što u prevodu znači uobraženje, zamišljanje, fantazija, mašta. Pojam imaginacije se koristi za moć uobražavanja, odnosno za određenu stvar koja ne postoji.

Prema definiciji, imaginacija predstavlja misaonu, kreativnu sposobnost koja čini da se u procesu razmišljanja stvori dovoljno decidna predstava o odlikama i karakteristikama određene stvari, kao i odnosa među stvarima ili međuljudskih odnosa.

Sam proces maštanja, odnosno imaginacije je pod snažnim uticajem želje. Pojedini psiholozi tvrde da imaginacija može da bude i mehanizam odbrane, te onda često koriste i frazu – “bežanje u maštu”. Ovim procesom se realnost koja može biti neprijatna zamenjuje maštanjem u kojim su težnje koje su u stvarnosti nerealne, u stvari moguće i realne.

Kada se govori o sadržaju imaginacije, može se reći da sam sadržaj može biti pozitivan i negativan, odnosno da svaka osoba može zamišljati i pozitivne i negativne ishode određenih događaja. Suprotnost imaginaciji je kritičko mišljenje. Naime, jedan deo ljudskog uma je zadužen za kritičko mišljenje, odnosno analizu realnosti. Ova vrsta mišljenja se koristi svakodnevno, najčešće kroz rešavanje problema i ona služi da osobu poveže sa spoljnim svetom i napravi jasnu granicu između imaginacije i stvarnosti.

Matematika pojam imaginacije koristi kroz tzv. “imaginarne veličine”, tj. veličine koje nisu realne.

Psihologija imaginaciju objašnjava kao proces maštanja koji je pod javnim uticajem određene želje.

Podela imaginacije u psihologiji je na:

  • stvaralačku imaginaciju
  • imaginaciju fantazije
  • anticipatornu imaginaciju
  • imaginaciju pamćenja.

Stvaralačka imaginacija predstavlja važan uslov kod skoro svakog umetnika ili osobe koja se bavi kreativnim radom sa ciljem stvaranja umetničkih dela i mnogih drugih inovacija.

Imaginacija fantazije u sebi sadrži pasivan karakter za okolinu, a kod osobe stvara određenu psihološku reakciju, koja je u većini slučajeva bez posledica.

Anticipatorna imaginacija ima jako bitnu ulogu u razvoju ličnosti sa predviđanjem i zamišljanjem određenih događaja u budućnosti, koje osoba želi da ostvari i dostigne.

Imaginacija pamćenja obuhvata razmišljanje o prethodni iskustvima, sa svešću da su ti događaji bili realni, ali i sa analizom da bi dali moguće druge reakcije i promenili budućnost.


Sponzorisano:

Slične definicije