Homogeno

Homogeno je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči homos, koja znači – zajednički. Sam pojam se upotrebljava sa ciljem da se predstave određene pojave koje spadaju u istu vrstu, odnosno upotrebljava se kada se ukazuje na isti rad ili istu vrstu. Suprotan pojmu homogeno je pojam – heterogeno. Pored pomenutog tumačenja, pojam homogeno se može odnositi i na nešto što je prosto i nerazloživo. Prema definiciji, homogenost podrazumeva jednolikost nekog obeležja ili svojstva unutar posmatranog sistema, skupa, objekta, oblasti i slično.

Sam pojam ima široku primenu u matematici i fizici, u kojima označava istorodne veličine. Matematika homogenost definiše kao nešto što je u prirodi slično, pa je samim tim i upotrebljivo po veličini. Takođe, pojam homogeno se u matematici može odnositi i na neke veličine koje imaju isti stepen ili iste dimenzije u svakom svom članu, te tako se u matematici nailazi i na termin – homogene veličine.

Fizika kao nauka, homogenost koristi u nekoliko izraza: homogeno telo, homogeno polje i homogenost prostora ili vremena. Homogeno polje predstavlja polje sile koje u svakoj svojoj tački koja se posmatra ima isti smer i iznos. Homogenost prostora predstavlja premeštanje u drugu tačku prostora, pri čemu se svojstva ne menjaju. U klasičnoj mehanici se pokazuje da se sam zakon o očuvanju energije može izvesti iz svojstva homogenosti prostora. Homogeno telo predstavlja telo kojem je gustoća jednaka svakoj tački.

U biologiji i sociologiji, homogenost se odnosi na relativno visok nivo sličnosti određenih pojava ili vrsta.

Pojam homogenosti, generalno ima široku i raznovrsnu primenu, u kojoj se i samo značenje pojma homogenosti varira – od jednoobraznosti (u matematici i fizici) do velike sličnosti (u sociologiji i biologiji).


Sponzorisano:

Slične definicije