Šta je galaktoza?

Galaktoza je pojam grčkog porekla, nastao od grčkih reči galakt / gala, što u prevodu znači – mlečni / mleko. Skraćenica za galaktozu je – Gal. Galaktoza predstavlja vrstu šećera koja se dobija od tzv. mlečnog šećera i razrađenih kiselina.

Galaktoza se nalazi kao tip šećera u mlečnim proizvodima, u šećernoj repi itd. Takođe, galaktoza se smatra i nutritivnim zaslađivačem, zbog svoje hranljive vrednosti, pri čemu nije slatka kao glukoza i nije mnogo rastvorljiva u vodi.

Hemijska formula za galaktozu je C6H12O6, molekularna težina joj je 180.08, a tačka topljenja iznosi 167˚ C. Polimer galaktoze je galaktan, a njega ima u hemicelulozi, i konvertuje se u galaktozu hidrolizom. Galaktoza predstavlja monosaharid, a zajedno sa glukozom stvara disaharid laktozu. U ljudskom telu, glukoza se pretvara u galaktozu, da bi mlečne žlezde lučile laktozu. Međutim, stoji činjenica da je većina laktoze u majčinom mleku sintezirana od galaktoze koja je preuzeta direktno iz krvi. Galaktozu sintetiše telo, u kome se stvara deo glikolipida i glikoproteina u tkivu. Pojavljuje se u dva oblika: kao otvoreni lanac i kao prstenasta. Šećeri galaktoze se apsorbuju direktno u krv prilikom varenja i ne podležu daljem razlaganju. Oni direktno iz probavnog trakta odlaze u krvotok, a onda dalje odlaze u ćelije, kao izvor energije ili se skladište u obliku masnih naslaga.

Što se tiče metaboličkih poremećaja u ljudskom organizmu, razlikuju se tri poremećaja, koji uključuju galaktozu, a to su:

  • galaktosemija – koja predstavlja nedostatak galakokinaze i ona uzrokuje očne katarakte i mentalnu retardiranost;
  • nedostatak UDP galaktoza – 4 – epimeraze se ređe javljaju, a uzrokuju u ljudskom organizmu gluvost nerava i
  • nedostatak galaktoza – 1 – fosfat uridil transferase je veoma težak i problematičan poremećaj, iz razloga što ishrana bez galaktoze nema značajne dugoročne posledice.

Osobe koje boluju od galaktozemije ne mogu pravilno razlagati galaktozu, što čini posledicu nesledne mutacije u jednom od enzima. Ovi pacijenti ne mogu metabolizirati galaktozu na pravilan način, tako da je za njih veoma štetna potrošnja čak i male količine galaktoze.


Sponzorisano:

Slične definicije