Formativan

Formativan je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči  formatives, koja u prevodu znači – uobličavan, oblikovani, koji daje i stvara oblik. Ovaj pojam se veoma retko sreće u svakodnevnom, kolokvijalnom govoru, veoma se retko čuje i često se meša sa pojmom – “afirmativan”, koji znači – odlučan, otsečan, potvrdan.

Pridev formativan se koristi za osobu koja daje ili stvara oblik, ona koja je uobličavajuća. Takođe, pojam formativan se koristi i u značenju: stvoren, sklopljen, napravljen.

U prosveti se javlja pojam “formativna funkcija ocenjivanja”, pored dijagnostičke i finalne funkcije ocenjivanja. Naime, formativna funkcija ocenjivanja može da se koristi kao pokazatelj napredovanja učenika u toku svog obrazovanja. Nastavnik vodi računa o tome kako učenik uči, prikuplja informacije o uspesima i na osnovu svega toga modifikuje nastavu i aktivnosti u koje je učenik uključen. U formativnom ocenjivanju treba se utvrditi da li učenik poseduje određene preduslove (znanja, veštine i sl.) za prelazak na naredni nivo obrazovanja. Osnovni cilj formativnog ocenjivanja je želja da se bude siguran u pogledu daljeg uspeha.

Pomenuti pojam se koristi i u biologiji (fiziologiji biljaka), kada se koristi izraz – “formativno delovanje svetlosti na biljke”. Naime, svetlost utiče na realizaciju oblika biljke i anatomsku diferencijaciju biljnih organa, odnosno – ima tzv. formativno dejstvo.

Fotomorfogenetske promene tokom rasta biljaka mogu da budu izazvane čak i svetlošću koja ima slab intezitet. To se posebno odnosi na biljke koje opstaju u dubokoj senci tamnih šuma, na osnovu kratkotrajnog delovanja svetlosti koje imaju izmenjen kvantitet i kvalitet.

Fotoperiodizam se sastoji od razvojnih procesa i promena morfoloških oblika biljke, koji započinju i traju u zavisnosti od trajanja raspoložive svetlosti na staništu. Ovakve promene omogućavaju biljkama da svoju vegetativnu i reproduktivnu fazu usaglase sa sezonskim promenama. Fotoperiodske reakcije ne zavise od količine, već od dužine trajanja svetlosti određenog kvaliteta. Zanimljivo je i to da čak i svetlost meseca može imati svoj udeo u odvijanju ili aktiviranju određenih procesa, kao što je na primer – započinjanje klijanja nekih semena. Efikasnost tih reakcija je osigurana fitohromom, koji predstavlja najznačajniji fotoreceptor.


Sponzorisano:

Slične definicije