Eskalacija (eskalirati)

Eskalacija je pojam engleskog porekla, nastao od engleske reči – escalation i u bukvalnom prevodu znači – uspinjanje, proširivanje i povećavanje. U naš jezik je pojam “eskalacija” ušao i iz nemačkog jezika (eskalieren – penjati se, uspesti se) i iz francuskog jezika (escalader, koja ima isto značenje).

Ovi pojmovi se najčešće koriste kada se govori, na primer o – povećanju stepena neprijateljstva ili određenih sukoba u društvu, a odnosi se uglavnom na međunarodnu politiku, u kojoj najčešće dolazi do eskalacije neprijateljstava. Eskalacija se kao pojam najčešće upotrebljava u temama vezanim za policijska, vojna ili politička sredstva. Glagol “eskalirati” predstavlja izvršavanje vojnog napada, invazuju.

Takođe, može se tumačiti i kao iskrcavanje (na primer, kada je u pitanju određeni brod koji je uplovio u pristanište, u koje nije smeo). Eskalacija takođe označava i situacije kod kojih lako može doći do oružanog sukoba između dve države. U kriminologiji i sličnim granama prava, eskalacija se kao pojam koristi kada prestupnik (kriminalac) povećava svesno učestalost svojih krivičnih dela i krivičnih radnji. Kod pojma eskalacije, akcenat je upravo samo na neprijateljstvu i netrepeljivosti i u većini situacija bi se trebalo reagovati, i time smirivati eskalacija, sve u cilju nalaženja rešenja mirnijim putem, što bi sprečilo eventualni sukob.

U osnovi ove reči, sreće se i reč “eskalator”, i ta reč podrazumeva pokretne stepenice, koje se neprekidno pomiču, odnosno – pokretna traka u vidu stepenica za uzdizanje i spuštanje. Često se može čuti i izraz – “eskalacija” cena, što predstavlja prvi izazov sa kojim moraju da se suoče menadžeri prilikom izvoza svojih prozvoda. Ovo znači da nekoliko faktora mogu zajedno da izvrše pritisak na određenu firmu, odnosno da ona poveća svoje cene, koje naplaćuje u drugim zemljama. Pored toga, kao faktori, tu su prisutni i – inflacija, devizni kursevi i carina.

Glagol eskalirati uz sebe nosi veliki broj sinonima, među kojima su i: širenje, proširivanje, jačanje, rast, porast, povećavanje, gomilanje, rasprostranjivanje i slično.

Generalno govoreći, eskalacija uvek ima negativnu konotaciju i značenje, te se nikada ne predstavlja i ne upotrebljava kada se radi o situacijama koje su korisne i koje imaju dobar ishod.


Sponzorisano:

Slične definicije