Elevacija

Elevacija je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči elevation, koja u prevodu znači – dizanje, podizanje, uzdizanje. Najčešće označava visinsku kotu nečeg. Sam termin se često upotrebljava u svakodnevnom govoru, ima višestruko značenje i najčešće se koristi u raznim vrstama nauka. U figurativnom smislu, elevacija predstavlja određenu uzvišenu veličinu, plemenitost.

Pojam elevacije se koristi svaki put kada se vrši radnja podizanja, dizanja i uzdizanja (na primer – podizanje ramena prema glavi je “elevacija ramena” i slično). Primer elevacije se prikazuje i kod aviona, na primer – to je ugao sa kojim se u vertikali određuje pravac po visini aviona u odnosu na horizontalu. U ovom slučaju, elevacija se koristi sa ciljem određivanja položaja aviona, po pravcu u sfernom koordinatnom sistemu. Elevacija koja uključuje i podatak najkraće njegove udaljenosti i sa azimutom u potpunosti određuje položaj određenog tela u prostoru.

Pod pojmom elevacije se definiše i fizička veličina koja se koristi u balistici, astronomiji, geodeziji, kao i u navigaciji letelica i satelita. Balistika pojam elevacije definiše kao ugao između horizontalne ravni i pravca ose artiljerijskog oružja i predstavlja bitan podatak za podizanje tačnog dometa granate do cilja. Elevacijom se obezbeđuje podešavanje oružja u gađanju na poligonu i u borbi. Oružje u svom sastavu ima svoju tablicu gađanja u kojoj su podaci za vrednost elevacije koja se odnosi za određeni domet.

Astronomija pojam elevacije definiše kao ugaoni položaj određenog nebeskog tela u vertikalnoj ravni u odnosu na tačku koja predstavlja polaznu osnovu za posmatranje. Elevacija u astronomiji podrazumeva visinu zvezda nad horizontom, izraženu u lučnoj meri.

Geodezija elevaciju definiše kao vertikalnu udaljenost određene tačke od zemljišnog horizonta koja je izražena u metrima.

U medicini elevacija, između ostalog, predstavlja smanjenje dotoka krvi i povećanje venskog i limfnog odliva sa povređenog mesta. U slučajevima povreda donjih ekstremiteta, povređeni deo bi trebao da bude podignut iznad nivoa kuka, a slučajevima povrede gornjih ekstremiteta, iznad nivoa srca.


Sponzorisano:

Slične definicije