Elaborat

Elaborat predstavlja pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči elaboratum, a označava detaljnu pismenu razradu određenog predmeta, projekta ili ideje, odnosno – studiozni i detaljan pismeni prikaz nekog predmeta, projekta i slično.

Takođe, pomenuti pojam se tumači i kao proizvod nečega, rad ili delo (nešto izrađeno i obrađeno). Pored ovog pojma, sreće se i pojam elaboracije, koja označava takođe izradu ili obradu nečega, kao na primer – pod elaboracionom knjigom, u farmaciji se podrazumeva knjiga koja u sebi sadrži ispisana uputstva o izradi i primeni lekova.

U kolokvijalnom govoru, pojam elaborata se koristi i kada imamo cilj da nešto opišemo da je urađeno sa puno pažnje, detaljno i komplikovano ( na primer, “Koliko ti treba vremena, kao da pišeš elaborat”).

Geodetski elaborat

Geodetski elaborat je pojam koji se primenjuje u geodeziji i predstavlja stručan i detaljan prikaz određene promene na zemljištu. Takođe, predstavlja osnovu za menjanje podataka na katastarskom planu i u listovima nepokretnosti.

Na osnovu ovakvog elaborata moguće je formirati građevinsku parcelu ili upisati stambeni prostor, odnosno kuću.

Geodetski elaborati se izrađuju u različite svrhe, među kojima sui  sledeće: evidentiranje, brisanje ili promena podataka o zgradama ili drugim objektima; sprovođenje dokumenata ili akata prostornog uređenja i sprovođenje u zemljišnoj knjizi ili katastru nepokretnosti.

Parcelski elaborat se odnosi na deobu ili spajanje katastarskih parcela i za sprovođenje dokumenata ili akata prostornog uređenja. Parcelski elaborat za sprovođenje dokumenata ili akata prostornog uređenja može biti: parcelski elaborat za sprovođenje detaljnog plana uređenja i parcelski elaborat za sprovođenje urbane komasacije (skup mera iz oblasti prostornog planiranja), parcelski elaborat po dozvoli lokacije, parcelski elaborat po rešenju o uslovima građenja i parcelski elaborat po rešenju o utvrđivanju građevinske parcele.


Sponzorisano:

Slične definicije