Demijurg

Demijurg (demiurgos, grč.) je pojam grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: demos, koja u prevodu znači – običan narod i reči ergos, koja znači – rad. Sam pojam u prevodu doslovno znači: “običan radnik”.

Na osnovu toga, pojam demijurga označava i upotrebljava se kao sinonim za tvorca, graditelja sveta. Prvobitno je pojam demijurga označavao majstora koji je obavljao razne vrste usluga, služio narodu, bio neimar (graditelj).

U osnovi tumačenja pojma demijurga se akcenat stanja na verovanje da svet mora imati svog tvorca. Za vreme Platona je na osnovu toga, postojalo božanstvo koje stvara svet putem ideje i materije, a demijurg je tvorac i otac svih stvari.

Filozofi Stare Grčke su u svojim delima često koristili i pojam demijurga. Oni su pojam opisivali kao životni princip materijalnog sveta i umetnika koji oblikuje kosmos mešajući četiri osnovna elementa (vodu, vatru, zemlju i vazduh).

U svom delu (dijalogu) “Timaj”, Platon je veliku pažnju posvetio demijurgu.

Rano hrišćanstvo demijurg vezuje za grčki izraz Boga, a sam pojam se pojavljivao i u poslanici apostola Pavla, te je predstavljao i zamenicu za tzv. “stvaralačku delatnost Gospodnju”.

Gnostici pojam demijurga tumače na poseban način. Naime, oni se vezuju za mitološko tumačenje, a demijurg opisuju kao silu zla koja se sveobuhvatno razlikuje od božijeg sveta dobra, te ga istovremeno opisuje i kao graditelja i rušitelja.

Ponekad se umesto pojma demijurga, koristio pojam logosa, međutim u većini slučajeva oba pojma su se vodila kao zasebni koncepti. Platon je na demijurg gledao kao na nešto što je suštinski dobro, dok su ga gnostici gledali kao prirodno zlo.

Demijurg se posmatra i kao misaoni oblik Sveta. Misaone forme i misaoni oblici pripadaju nefizičkim entitetima koji su stvoreni pomoću misli i emocija. Oni su svuda oko nas, u realnosti i prožeti su astralnim energijama, a sve u skladu sa emocijama koje su u njima. Ezoterička terminologija ih prepoznaje kao tulpe, egregori i larve. Misaone forme se definišu kao energetske konstrukcije bez dodataka, a to su duh, um i telo.


Sponzorisano:

Slične definicije