Degradacija i degradiran

Termin “degradacija” potiče od latinske reči degradation ( infinitiv: degradere), i u prevodu označava: smanjivanje – snižavanje nekog svojstva; skidanje sa položaja – prelazak sa višeg na niži položaj; lišenje čina u vojsci – vraćanje na niži čin; poniženje i slično.

U službenim relacijama, vojsci, crkvenoj hijerarhiji, degradirati nekoga, najčešće, znači: kazniti ga skidanjem sa dotadašnjeg položaja i ostaviti ga bez statusa, premestiti ga na hijerarhijski niži položaj, oduzeti čin odnosno zvanje, niže rangiranje kompanije u odnosu na prethodni status i slično.

Degradacija društva je pad sistema moralnih normi koje se poštuju odnosno, bolje rečeno, koje bi trebalo da se poštuju u jednom društvu. Društvena zajednica koja u svom fokusu nema imperativ poštovanja porodice, kulture, obrazovanja, umetnosti, sporta i drugih, opšte prihvaćenih vrednosti, trpi konstantnu degradaciju. Degradirati nekog, u žargonskom smislu, znači i poniziti nekog.

Pojam degradacije u ekologiji

U ekologiji, degradacija zemljišta može da znači pogoršanje kvalitativnih osobina zemljišta, neophodnih za rast biljnog sveta odnosno štetno dejstvo površinskog ispiranja tla, usled čega dolazi do smanjivanja njegove plodnosti. Do pojave degradacije zemljišta dolazi usled dejstva brojnih prirodnih faktora poput vetra i vode, ali i uticaja ljudskog faktora. Najčešći vid degradacije zemljišta je erozija, kao direktna posledica preteranog iskorišćavanja. Degradaciju tla može izazvati i salanizacija i zabarivanje, do kojih dolazi usled navodnjavanja, obzirom na to da navodnjavanje izaziva sekundarno zaslanjivanje zemljišta, kao i sabijanje (javlja se zbog pogrešne upotrebe poljoprivredne mehanizacije u toku pripreme zemljišta za sadnju, zato što se kvalitet zemljišta smanjuje zbog smanjene količine vode i vazduha koje sadrži).

Degradirani černozem ili crnica (tip zemljišta razvijen na lesnoj podlozi, poznat kao veoma plodno tle koje nastaje pod uticajem kontinentalne i stepske klime) nastaje pod dejstvom veće količine padavina i nagiba tla, a ima manje humusa od obične crnice.

Ostali mogući procesi degradacije zemljišta su: acidifikacija, biološka degradacija, gubitak organskih materija, osiromašenje zemljišta u hranivima i zagađenje do koga može dođi usled dejstva više uzročnika.


Sponzorisano:

Slične definicije