Brevijar

Brevijar je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči breviarum, što znači – svojevrstan kratak pregled, kratak izvod ili spisak, kratak izveštaj i slično. Brevijar podrazumeva molitvenik (uglavnom katoličkih sveštenika), koji se koristi za dnevna bogosluženja u crkvama.

Brevijar predstavlja crkvenu knjigu koja se sastoji od tekstova koji se svakodnevno čitaju u crkvama. Takođe, pod brevijarom su se podrazumevaju i knjige sa tekstovima za čitanje, kao što su – odlomci iz Starog i Novog Zaveta, kao i legende, molitve, pesme i slično. Sadržaj brevijara u svim njegovim osnovnim i najvažnijim delovima, izveden je iz ranih hrišćanskih godina, a sastoji se iz psalmi, poučnih zbirki, spisa, rikopisa crkvenih verodostojnika i sveštenika, himni, pesmi i molitvi.

Brevijar zagrebačke crkve (tzv. glagoljski brevijar) postoji još od 1290. godine, a pošto je nastao u doba Ćirila i Metodija, on obuhvata i delove Ćirilovih prevoda Biblije.

Rimski brevijar sadrži celokupnu liturgiju ili službeno javno bogosluženje crkvi i obuhvata svetu misnu žrtvu, sakramente i sakramentale, kanonske časove (ure) i službenu dnevnu molitvu crkve. Rimski brevijar predstavlja najraznovrsniju molitvenu knjigu katoličke crkve.

Pored brevijara postoje još i mnoge druge molitve, koje je crkva odobrila. Rimski brevijar je najveće svoje promene doživeo posle drugog Vatikanskog sabora, kada mu je izmenjena celokupna struktura.

Ovaj brevijar se izdaje u jednom broju (volumenu), tzv. “Totum”, a javlja se i u četiri posebne sveske, te svaka od njih sadrži službe jedne četvrtine crkvene godine.

U pomenute sveske spadaju:

  • Zimska sveska (pars hiemalis) – ona sadrži Službe Adventa, tzv. dvanaestodnevnice (period od Božića do Bogojavljenja), uključujući i prve korizmene nedelje;
  • Prolećna sveska (pars verna) – ona sadrži Službe Korizme, period od Uskrsa do Duhova;
  • Letnja sveska (pars aestiva) – ona obuhvata period posle Duhova i
  • Jesenja sveska (pars autumnalis) – ona obuhvata period od jedanaeste nedelje posle Duhova sve do dana uoči Došašća.

Svaka od ovih svesaka sardži sledeće:

  • Uvodni deo – on sadrži kalendar sa Svecima, priređen za svaki mesec posebno, kao i priručne tablice za lakše pronalaženje Svetaca koji su pomerljivi,
  • Ordinarijum (ordinarium divini officii) – on obuhvata sve svakodnevne molitve,
  • Psalterijum (psalterium breviarii romani) – on sadrži 150 psalama, raspoređenih kroz razne kanonske časove (ure) za svih nedelju dana,
  • Temporal (proprium de temore) – on sadrži promenljive delove Oficija složene po redu koji obuhvataju dane koji zavise o danu Uskrasa,
  • Sanktoral (proprium sanctorum) – on sadrži promenljive delove Oficija koji su svojstveni danima pojedinih Svetaca,
  • Komunal (commune sanctorum) – on sadrži one delove Oficija koji nisu posebno namenjeni danima pojedinih Svetaca i razne dodatke koji obuhvataju Službe za mrtve, Malu službu Blažene Device Marije, Sedam pokorničkih psalama, Litanije Svih Svetih itd.

Sponzorisano:

Slične definicije