Bičari

Bičari predstavljaju najrasprostranjeniju jednoćelijsku praživotinju, za koju je karakteristično da se kreće pomoću tzv. biča, na osnovu čega je i dobila ime. Prema definiciji, pod bičarima se podrazumeva najveća citološka grupa protista koja pripadaju tipa protozoa. Alge su bičari koje su fotoautotrofnog oblika.

Bičari su jednostavne građe. Poseduju telo na kojem je smešten dug izraštaj (tzv. bič) i uz njegovu pomoć vrše kretanje. Rasprostranjeni su u slanim i slatkim vodama, u kojima žive u grupama, s’ tim što mogu opstati i samostalno.

Bičari nemaju ćelijski zid, hrane se heterotrofno i stvaraju hranljive vakuole. Njihova veličina se može iskazati samo u mikrometrima (1000 puta manja veličina od milimetra). Bičari se sastoje od jednog ili više bičeva, a oni predstavljaju izraštaje od citoplazme. Izvijanjem tih bičeva, bičari se okreću i oni imaju pre svega funkciju propelera.

Sastoje se od elastične opne i njome zadržavaju svoj oblik tela. Bičari se kreću isto kao i amebe (identično kretanje, disanje, izbacivanje vode iz organizma itd.).

Ove praživotinje se mogu videti samo pod mikroskopom. Njihova ćelija je veoma slična ćelijama koje imaju višećelijske životinje. Bičari kiseonik primaju difuzijom, preko površine tela, a na isti način se oslobađaju ugljen – dioksida koji je nastao u ćelijskom metabolizmu.

Oni reaguju na svetlost, kao i na hemijske draži, te se kreću u pravcu tih draži ili se udaljavaju od istih.

Poseban tip bičara koji se nazivaju eugleni su specifični po tome što na sebi imaju crvenu očnu pegu, i oni se hrane heterotrofno i autotrofno. Poznata vrsta bičara je i Zelena alga (Chlamydomonas, lat.), koja ima veoma postojan oblik tela. Imaju ćelijska usta, ali ne poseduju mesto koje bi bilo određeno za izbacivanje nesvarenih materija.

U ovu grupu spadaju i razni paraziti ljudi, životinja i biljaka. Jedan od najpoznatijih parazita iz ove grupe spadaju i tripanozomi koji izazivaju bolest spavanja kod čoveka. Pored tripanozoma, tu su i  trihomonasi (parazitira u crevima čoveka) i leišmanija (koja izaziva rane na koži i unutrašnje krvarenje).


Sponzorisano:

Slične definicije