Asinhrono

Asinhrono predstavlja pojam (pridev) koji najčešće upotrebljavaju programeri informacione tehnologije (IT), a ređe se upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji. U bukvalnom prevodu znači – neistovremeno, nesinhronizovano.

Suprotan pojmu asinhrono je sinhronizacija. Asinhrono reč koristimo za procese koji su vremenski neusklađeni, odnosno koji nisu istovremeni. Pomenuti pojam se koristi i u filmskoj indistriji u vezi sa ozvučenjem filma, u kome su snimanje tona i slike urađeni u različito vreme, tj. film je asinhronizovan. Takođe, pojam asinhrono se koristi i u slučajevima kada se šalju ili primaju određene datoteke preko telefonske linije (tzv. faksa).

Asinhrona mašina je indukciona mašina koja predstavlja električni uređaj za naizmeničnu struju. Brzina obrtaja rotora i brzina obrtaja obrnutog magnetnog polja ove mašine nema vremensku usklađenost (nije sinhronizovano), te je na osnovu toga i dobila ime i asinhrona mašina. Asinhrona mašina, za razliku od sinhrone mašine ne stvara reaktivnu snagu i zato se najčešće koriste kao elektromotori. Stator asinhrone mašine je od feromagnetnog materijala, u obliku je limova koji se ređaju u pakete dužine koja je porebna, a između limova se postavlja izolacija. Magnetni limovi od kojih se pravi jezgro su legirani silicijumom, jer on sužava histerezisnu petlju, a legiranjem se povećava električna otpornost limova. Povećanjem električne otpornosti limova, smanjuju se vrtložne struje i ostali gubici. Rotor asinhrone mašine je takođe od feromagnetnog materijala, a u njegovom namotaju protiče naizmenična struja. Obzirom na to, da se namotaji stavljaju u rotor na dva načina, razlikuju se dve podvrste asinhronih mašina: mašine sa kliznim prstenovima (mašine sa namotanim rotorom) I kavezni asinhroni motori (motori sa kratkospojenim rotorom).

Asinhrono programiranje je izraz koji se može sresti kod IT stručnjaka, a omogućava (za razliku od sekvencijalnog ili sinhronog programiranja) da određena osoba može da pokrene neku metodu i nastavlja da radi neki drugi posao dok se metoda ne završi.

Termin “asinhrona komunikacija” je u savremenom društvu, veoma čest termin. Naime, u ovu vrstu komunikacije spadaju – e mail, sms, poruke preko društvenih mreža i slično. Asinhrona komunikacija predstavlja odloženu komunikaciju.


Sponzorisano:

Slične definicije